News Review: Sambad Parikrama BengalOnline.sitemarvel.com :: News Review: Sambad Parikrama
o…grb eskir„ Kglir grQrB Kkr sgxmn o…grxbk Iek o’erbKt„ ig Kkr p„ og o…grb GxZ rd er„ dr o…grb eskxgsmZ p„ o…grb KsYKr- xZKlKrZr„ Argrk eukxdr krrMuxlr sfxk AroxQ

KlKrZrk eukohrk pZrKZrxbk BˆQrxZ AZtxZ eskgsZZ drxik krrMuxlr Argrk Zrxbk AZtZ dri sfxk erxˆQ! Zxg AZtZ drxik ermrersm krrMuslxZ ArcusdK driI arKxg eukohrk krRea sghrxMk i„k-Bd_-KrDs‹ol obo oucr…mu mtl G o…grb Rrsdx„xQd

oucr…mugrgu Rrdrd GB sor d„r px„xQ mpxkk AZtZ HsZpxK sfskx„ Ardrk Dxxm Krkd AxdxKk KrxQ Gk jxa ivl ArxQ gxl eukohr ixd Kxk

ig:

eukohrk GB sor sd:ox‹bxp orcugrb ergrk jrM Kd Zr RrdxZ PrBxl erVKxK NxkgrBxkxZ PPrktk sgtY buerxkk Klri ex‚ bLxZ Aduxkrc Kkg G sgnx„ Arirxbk iZriZ o…grb eskirxZI ArxM GKrscKgrk KrsmZ px„xQ Zxg eukohr GKul IKul buKul krLrk Kar hrgxQd, oLrxdB Arirxbk or„ dB AZtZxZ Agxplr gr HsZpxK AgirsdZ Kkr GKB Kar ZrxK eudkr„ tKwsZ bgrk sorxK rMZ RrdrB - sKu GKsU Kar dr glxlB d„ buKul kqr p„ dr, pxZ erxk dr buxdzKr„ er j†rxbk, Zr†xbk eskssZ j Kt iirsK, Zr gxl mn Kkr jr„ dr - eskYsZk Kar drB gr gllri

GB ox KlKrZr drxik B…xkRt grdrxdk PkKr„ j†rkr NukxQd, Z†rxbk GKUuLrsd hrggrk AgKrm pxlI pxZ erxk gxl Arikr ixd Ksk j dri Z:so, BsZprxok erZr„ sdg, Zrk eskgZd Kkr Ark gr‚tk sV†xK sS-k grguk Usgl Sr‚ sbxZ Gxo eukrxdr ilrxUk gBsUxK ArgRdruxe flr b„r GKB ejrx„k ArpruKt o Kar grguB guSxZ oqi, sV†xK sSk Ark sK brn!

crdi‹t prsodrxK XrKr sgmšsgbrl„ sWslU b„r pxg

18B sWxok: ArR XrKr sgmšsgbrlx„k GK oirgZd Adurxd bxmk crdi‹txK "drktk qiZr„Zd, brsk sgxirPd, mrs sZr, sdkqkZr bvktKkxYk Rd" ordovPK sWslU DerscxZ hvsnZ Kkr pxg

grb orcxQ, GKbl Qrkr ZarKsaZ GB grie‹pt QrMrtk ixc kx„xQ Qrbl, Bolrit Qr iRslm, Qr fWrxkmd, sg•egt Qryit, Qr HK frkri, sg•egt Qr o…N BZrsb Qr sZrdMusl Gkr sgmšsgbl„xK okKrkt irorxpg gxl ixd Kxk

ig:

og gerxkB sg•egt Krji MŸpY Kkr Qrxbk GKsU orcrkY KiovPt px„ b†rs‚x„xQ gZird Krxl crdi‹t gr Ad KD sWslU Dersc ergrk jrM sK d„, Zr sdY„ Kkrk br„brs„Zš Qrxbk KrdIsbd sQl dr, arKr x„rRd ArxQ gxlI Arikr ixd Ksk dr AZGg sgmšsgbrl„ jr†xK GB Dersc sbxZ Pr„, Z†rk sgx Gxbk sPkr„Z sgxkrscZrk KrkdUrB GB Arx‹brlxdk crd Krkd Qr d„, Qr sZrdI d„ - krRydsZK blMuslk bwm I Abwm Ault pldB Gk crd Krkd Gk eQxd RrirZ I sg.d.se. blhv AceKkrI orˆPrk px„ KrR KkxQd ZrI Krxkr ARrdr d„ Arirxbk gg - GB og gKrk AcreK okrosk krRdtsZ KkxZ drixlB erxkd GZB jLd oL krRdtsZk ZLd e‚rxdrk PrKktxZ Bfr sbx„, krRdtsZk i„brxd dxi e‚xl QrkrI g†rxP Z†rxbk prZ axK, sgmšsgbrlx„k smqrggr„I gpu ArKr…sLZ eskgZd AroxZ erxk Acredrk drxi jugoirxRk AceZxdk GB sgKl I sgfl irdsoKKZr Ark KZsbd Plxg? AaP, Ar–Pxjk sgn„ GB j, G o’exK dr Qr, dr smqK KrxkrkB Zid irargar ArxQ gxl ixd p„ dr!

mrsxbg Nrn sPkmrsk lrxK ers‚ sbxld

kgt‹otxZk ArRtgd orcK mŸtmrsxbg Nrn Zr†k Ao…L h I ArZœt„eskRxdk ir„rk gr†cd sQ Kxk MZ 1 sWxok KlKrZrk GK proerZrxl mnsd:mšro MŸpY Kxk Aerk mrsk exa GsMx„ MxQd Hsbd krxZB Zr†k ikxbpxK mrssdxKZxd sdx„ Aror p„ QrsmqK I AxdK MuYMŸrpt hkr Zr†k ikxbp sdx„ mrssdxKZxdk Pšk bsqY Kxk

mrhrjrtkr GxKk ek GK kgt‹otZ MrBxZ MrBxZ Zr†xbk s„ 'mrsbr'-K sPksbxdk Rd sgbr„ Rrdr„ ZrkekB mœmrxd sdx„ sMx„ ikxbxpk mnKwZ o’e Kkr p„ Kx„K iupuxZk ixcB MZ Kx„K bmxKk GKRd okr kgt‹otZ sm•etk ikxbpsU AsM™o…xjrxM hthvZ p„

mrhrjrr„ DesZ sQxld hrk hro od, Mr„K Mrkr ogrscKrkt I AcreK orid grdrRt, sgmšhrkZtk DerPrj sW.xK. sodpr Ark mrsxbxgk MZ sZskmgQxkk s„ skrPrlK sgmš RMbtm orD PrxL Zr†k Rl Gxo Mxlr, RMbtm Rrdrxlr mrsgrgu Ark Krdsbd Zr†k Mr‚txZ P‚xgd dr

ig:

gr…lrk o…wsZ ArKrxmk Arxkr GKsU Dšl dq Lxo e‚xlr mrsxbxgk kgt‹otZ oioris„K Krxlk Adrd sm•etxbk PrBxZ Z‹ sQxlr Mr„Kt, K‹Vyghg Gg… mrsxbxgk ArskKZr„ Zr†k Mrxd Gid GKsU ygsm ˆQ arKxZr jr mŸrZrxbk rxY hrxgk Rr„rk gBx„ sbZ Zr†k Kt GK jrbu sQl, jZB mrdr jZ, mrdrk ArMŸpUr ZZB KU prZ ixdk ircuj sZsd Gidhrxg Mrxdk Kar„ I ouxk rsaZ KkxZd, bx„k Krar„ jd Zr†k MrdMusl oRtg px„ lsZx„ ckxZr mŸrZrxbk AkrZœrxK! Zrkek ZrxK Arxsex g†xc krLxZr Mrxdk Gid Rtg sgrk pxZr Kglir Ark GK iprd sm•etk Kx‹V sZsd pxld mPtdxbg giY buRdB ArR gpubvxk sKu Z†rxbk Agbrd lLr arKxg ordrk Aqxk, kgt‹drxak ordrk gr…lr„ GB Arirxbk sgmšro

prRrk gQxkk mŸr drkt Bs‹bkr Mrt

sg.sg.so. sdDR AdlrBd orsho ggprkKrktxbk GK iZriZ oitqrxZ hrkxZk ai drkt crdi‹t mŸtisZ Bs‹bkr MrtxK MZ GK prRrk gQxkk mŸr drkt gxl NrnYr Kkr px„xQ GB sZxjrsMZr„ ai bmRd isplrk ixc Arxkr kx„xQd irbrk Uxkor, irWri Kukt, Gxldk Rxh•U, irMrxkU arPrk, Rrd Ag ArK, A… ord ou Kt

ig:

Bs‹bkrk icr, bvkbsmZr, krRdtsZk ouqœrsZouqœ irkerP, ArRrsZK LrsZ Gg… AxdxKk KrxQ Asgmro ixd pxlI, Z†rk bmxi Zr†k GB sgRx„k sg„Kk ZtK px„ arKxg ewsagtk gZird I hsgn‡ irduxnk Rd Bs‹bkr s„bsmdt RIprklrl dxpk GKir ord seZrk iwZuk ek lrlgrprbuk mrt okKrxk i‹tZš MŸpY Kxkd K…xMŸo bxlk dZwZšI Gk ArxM sdx„sQxld sdxRk prxZ - jsbI ZLd Z†rk ixc ou sgPqY krRdtsZsgxbk KrdI eskP„ greKhrxg ckr ex‚dr mrtk AKrliwZuxZ KrikrR Mrtk rcrxd Bs‹bkr hrkxZk crdi‹t exb AscsZr pd 1969 orxl qiZrxK mprxZ ArKw Kxk krLxZ sgdr scr„ K…xMŸoxK sgh Kxkd 1971 orxl gr…lrxbm iusk Rxd ersKrxdk oriskK prrk sgx sgmš RdiZ Mx‚ ZulxZ sgxmn erkbsmZrk eskP„ bd Gg… gr…lrxbmxK ersKrxdk Kkrliu Kxkd 1972 orxl bl, okKrk I bxmk ogi„t I Asgo…grsbZ dZwxZš sZr Kxkd sdxRxK qiZrk gr‚rgrs‚xZ Zrk sgx Rdirdo sZsZ px„ IV Glrprgrb DˆP ArbrlxZ Zr†k sgx qiZrk Aeggprxkk Rd irilr brx„k Kkr p„ Gg… o irilr„ sZsd pxkI jrd sKu ArbrlxZk sdxbm Aird Kxk bxm Are‡Krltd ArBd Rrkt Kxk qiZr„ AscsZr arxKd 1977 sdgrPxd GkRd Z†rxK ekrR„ gkY KkxZ p„ sZsd bxlk dt pI„r oxšI sdxR lrKohr„ sdgrsPZ pxZ erxkd dr sKQuKrl Z‡Krltd RdZr bxlk prxZ qiZr prskZ p„ RdZr ArhktY Amw…LlZrk Krkxd bugl px„ ex‚ Gg… eudgrk sdgrPxd Bs‹bkr I K…xMŸo bl R„t px„ okKrk eskPrldrk hrk prxZ dd

AriwZu sZsd crdi‹t exb gprl sQxld Lrslrdgrbtxbk xkrPdr„ lu px„ Z†rk sgmš bpkqtkrB Bs‹bkrxK 1984 orxlk 31 Axrgxk pZr Kxk Bs‹bkrk ai eu krRtg Z†rk irx„k kr crdi‹tk eb MŸpY Kxkd Gg… Kx„K gQk ek Zr†xKI ArZZr„tk prxZ rYsgoRd sbxZ p„ Bs‹bkrk sZt„ eu Bs‹bkr RtsgdKrxlB sgird buNUdr„ sdpZ p„

KrksMl Ue - ersKrdt oriskK Pxk Dgk Pr

goriskK okKrkxK bm eskPrldrk AscKrk axK gsZ KxkB ersKrxdk oriskK pZKZrxbk mrs dB ArRrsZK ix p„krsd pgrk prZ axK g†rPgrk Rd Ggrk Z†rxbk Dgk isx dZud GK fs‹b brdr g†xc DVxQ or’sZK NUdrk eskxsqxZ ixd p„ Z†rkr Ggrk qiZrPuZ crdi‹t dI„rR mktf I Z†rk GKr AduMZ opKit I sgmš ArZœt„eskRdxbk MuPkgwsk AshxjrxM Krkr gr iwZubx‹W bs‹WZ Kxk qiZr AscMŸpxYk GKUr Ru‡oB Krkd Lr‚r KkxZ Z‡ek px„ DVxQ

sb ersKrd AgRrkhrk ybsdK ex Krm sZdRd hvZevg KZrgsxK KrksMxl jurgr Plrk oi„ hrkZ, Rdrxkl erkxhR irmrkf I Zr†k WeusU lfxUdr‹U irprb ArsRxRk KxareKaxdk j UesU Krm KxksQl, oB Ue hrkxZk prxZ Zuxl bgrk grerxk Zr†xbk sK hvsiKr sQxlr, ZrB sdx„ sRrnrgrb Kkr pxˆQ Rdrxkl irmrkf I lfxUdr‹U ArsRxRk GB ArlrePrktxZ eskrk grSr sMx„sQxlr, iuRrxpbtdkr d„ - ersKrxdk oriskK grspdtB KrksMl o…Nxnk ouerZ Kxk UesU Krm Kxk sbxl, gspsgmš iuRrxpbtdxK brn dr sbx„ ersKrxdk oriskK grspdtk IekB brnrxkre KkxZ arxK AZGg KrdIhrxg, o QxlB prK Ark gxlB prK, GKgrk jsb orcrkY ersKrdtk ixd ox‹bxpk gtRsU ged Kkr og p„, Zxg dI„rR mktf Ark Z†rk Pr euxnk Mbrd KrUr MxlI KD Uu m‘bsU Kkxgdr oriskK prr ZrB-B Pr„ MbtxZ gprl Zsg„xZ sKQusbd gxo arKr irxUB Aousgxc pgrk Kar d„ Lgxk glr p„ GB sZdRd pxld rd Zai‹t irorspb prxod I Z†rk KrsgxdU opKit sdork Arsl L†r I Zr†k hrB Bf_xZLrk Arsl L†r UesU drsK ersKrdt oriskK grspdtk eb Kit sgŸxMsW„rk BisZ„rR hrkxZk prxZ Zuxl b„ sgŸ: BisZ„rR mktxfk Lug AduMZ Gg… sZsd r„m: hrkxZ jrZr„rZ KkxZd, GidsK crdi‹t mktxfk hrkxZ AgsZ ggor„-grsYxRk bLrxmrdrI sZsd KkxZd AZGg Z†rk exqB GUr Kkr og sgŸ: BisZ„rRxKI BsZixc oriskK sRrnrgrxbk Mki Zxl hrRr px„xQ Kgul sZsd sK KxkxQd, Aredrxbk Aduird KkxZ gM exZ pxgdr Armr Ksk

ig:

cd ersKrd, cd Zrk oriskK krRdtsZ, cd sgPrkggr cd orcrkY irduxnk sgPrkgus - Zrkr ogsKQuB iuLguxR op KkxZ Rrxd! iuL LulxlB Zr sgeb!

KlKrZr, KrlKrZr

KslKrZr - MZ 30m dxgxkk sgcrdohrk Asgxmxd krxRk DeivLi‹t guxbg hrPrj KlKZrk dri eskgZxdk Rd BsZevxg sgcrdohrk GK MwspZ rg K‹t„ okKrxkk KrxQ erVrxdr px„xQ Aduxirbxdk Rd gxl Rrdrd sZsd Armr Kxkd Lug mtNŸB Kx‹k Aduxirbd erI„r jrxg

es–Pigr…lrk 'gr…lr' driKkxdk sgn„sU o’exK x–drk Krxl GK x–dk Rgrxg sZsd Rrdrd, bxmk gusRtsgxbk sgxkrscZrk Kar Rrdrd sZsd G o’exK Arxkr ArxlrPdr I ekrixmk x„rRd ArxQ gxl Rrdrd

ig:

NxkgrBxkk sgtY buerxk PPrktk mpkM I krrNrxUk dri eskgZd o’exK sK crkYr, erVK p„xZr Rrxdd dr Rrdxl Arirxbk Aduxkrc, GKgrk e‚r DsP‡

Arikr dZud Kxk Zid sKQu glr bkKrk ArxQ ixd Ksk dr Zgu GKUr Kar dr glxlB d„ KlKrZrxK sZrKrxl Gg… Zrk exkI gpuKrl cxk Gg… GLxdr AxdxKB KrlKrUr gxlB B…xkRtxZ gxl arxKd ZrxZ Krxkr Krd q„qsZ gr Agirddr px„xQ gxl Arikr musdsd KlKrZr I KslKrZrk iZ KlKrUrI ewsagtk gpu irduxnk KrxQ GKsU iprdMkt Rdexbk sP irdxo rd sdx„ gxo Arxo juM juM cxk puU Kxk oB sPsU Luxl sdxl BsZproxK Aijrbr I qu Kkr p„ gxl Arikr ixd Ksk dri eskgZxd Kt pxˆQ - KlKrZr, KlKrZrB arKxQ KlKrZrk KUr irdun KlKrZrxK KlKrZr gxldr? Kgl grdrd er•Urxl B…xkRt DˆPrkYsU krZrkrsZ gbxl jrxg sK? g‚xRrk KrlKrUrxK KrDlKrUr grdrxdr og pxg KlKrZr KLxdrB pxgdr pxg gxl jr†kr ixd hrgxQd, Z†rkr B…xkRt DˆPrkY sgnx„ KZKUr hulcrkYr sdx„B GKar hrgxQd Zr dr pxl XrKr grdrd eskgZxdk ek XrKr pxZr, XrKr pxZr dr ixd krLr DsP‡ B…xkRt grdrd I grPdht, hrkZt„ hrnrk ktsZ irxddr glrk ktsZ B…xkRtxZ Axdk AduKkxd px„ arxK, grdrxd p„dr GB orird sgn„sU GKgrk hrgr DsP‡ sQxlr ZrBxZr KrlKrUrxK KD KrlKur gxldr, KrlKurI gxldr grerksU guSxld Zr!

G ox Arxkr glxZ p„, jr†xbk orBdxgrxW ArxRr KslKrZr ArxQ, Z†rxbk sK GKNxk Kkr pxg? drsK Z†rxbk orBdxgrW drsgx„ b„r pxg? dri eskgZxdk sps‚K lxMB ArxQ, mucu GLrxdB d„, og jd dri eskgZd KkxlB og brs„Zš mn, Krl axK krrNrU Rrliu px„ jrxg, sgmu erdt„ Rxlk ya ya Agr pxg, okKrkt Arsexo Mxl PUeU KrR px„ jrxg, grx lrBd sbx„ N‹Urk ek N‹Ur b†r‚rxZ Ark pxgdr, SKSxK krr„ PlxZ arKxg mtZrZesd„s‹Z jrd ogrk Rd GKUr KrxRk KrR pxlr gxU!

erK ŸtU ixUŸr orgxmxd AsM™Kr‹W

16 dxhk - KlrKrZr„ ixUŸrxkxlk erK ŸtU orgxmxd sgbu‡grpt GKsU Zrxk sgx˜frkYRsdZ Krkxd ArMud cxk jr„ KrQrKrsQ Kitkr KrxR sdju sQxld gxl Lug A•e oix„k ixcB AsM™smLrxK Ar„xZš Ardr p„ ixUŸr KZweq or’sZKKrxl orgxmdsUxK bvk-sd„‹xdk ArIZr„ GxdsQxld, fxl ixUŸrk sgbu‡ KiPrktxbk Zq sd„‹xYk grBxk sQl KiPrkt BDsd„xdk eq pxZ KZwexqk GB sorxk oirxlrPdr Kxk glr p„, BDsd„d Kitxbk ArIZr„ arKxl GckxYk AsM™Kr‹W prZ dr BDsd„xdk KiKZr sblte iuLrRt Rrdrd GB bvksd„‹Y esZxZ Kglir QrULrxUr L†u‡ ckr e‚xZ erxk - or…NrsZK h„rgp sgn„Musl Ar„xš krLrk brs„Zš I jrMZr GKir Z†rk BDsd„xdk KitxbkB ArxQ

sZgrb Kxk ixUŸrk Rdrxkl irxdRrk sR Ark ibd gxlxQd bvksd„‹Y ggr oxrnRdK Zgu ggrxK Arxkr Rrkbrk Kkrk Rxd sgK•e ggrMŸpYI og G sgnx„ KZweq oZKZr Agld Kkxg hsgnxZ sZsd Arxkr Rrdrd j ir Q'iro ArxM GB Zrk ed Kkr p„, sKRxd GB buNUdr NxUxQ Zrk Rd sgxmn ektqr I Zb Kkr pxg GQr‚r oi ZrkMuslxK MrUr MrUr Kxk ArMrerlr ektqrk sdxbm b„r pxg

ig:

jrt I RdorcrkxYk sdkrerk x„rRxd oKl ggr MŸpY KkxZ KZwexqk ArskKZr o’exK Arikr Armrgrsb

XrKrk krRexa irrdt BRrkr

XrKrk K‹t„ grsdsRK GlrKrk krRexa Aygchrxg AgrkZ ggor„txbk KrQ axK sKQu sKQu 'krRydsZK irrd' euslxmk PrxLk orixd b†rs‚x„ sdZydsisK Aygchrxg P†rbr Arbr„ Kxk PxlxQ gxl rdt„ GK o…grbex AshxjrM Ardr px„xQ ygchrxg AscsZ ggor„tkr ZrxZ qsZMŸ pxˆQ gxl Z†rkr euslxmk KrxQ pdr pxg RxdI sZgrbiuLk pxZ grc px„xQ Lgxk Krm Muslrd, ggu ArxhsdD, sblKumr grsYsRK GlrKr I isZsSl axK ybsdK Gkr 12000 UrKr BRrkr ZulxQ Aar‡ irxo Ki Kxk pxlI 12 lq UrKr GB irrdxbk orxa okKrkt bxlk Krd Krd dZrxbk jrM orRm I euslxmk oprduhvsZ kx„xQ gxl AshxjrxM Rrdrxdr px„xQ Gid sK euslxmk KrxQ G sgnx„ Rrdrxl Z†rkr iuPsK pxo Ard‹bxerxhrM Kxk

ig:

Aygchrxg krRexa gr fuUerxZ pKrkted Arirxbk bxm dZud sKQu NUdr d„ KlKrZr„ Gckxdk okMki ggorx„ AxdxKB krZrkrsZ Arul fuxl KlrMrQ Kd, g‚ g‚ irxP‹U ej px„ MxQd XrKrxZ G ar GxKgrxk dZud dr pxlI glr Pxl or’sZK sKu euslm I irrdxbk GB AkrRKZrk AshxjrM jsb osZ p„, Zxg oUr sd–P„B bu:LRdK I Zrk Armu sZKrk KkxZ okKrkt DˆPejrx„k pxqe Kkr ArgmK GKsbxK ArerZbwsxZ okKrkt DxbrxM pKrk DxˆQb Argrk ekqxYB PlrPriu‹Wrxbk Ashrx„k ArduKuxl Zrxbk eudgrod, Ajar p„krsd Ark KrxlrUrKrk erprx‚ irrdxbk ewxernKZr okKrxkk Rd hrl Lgk pxZ erxk dr p„ DxˆQb Kk, dr p„ okKrkt ArduKuxl Zrxbk rd brI UrKrUr okKrkt UrxK e‚uK ZrxZ Krxkr p„krsd pgrk Kar d„; GKir jrdPlrPl I ebjrtxbk Kar grb sbxlB grxk krRea sK mucu Zrxbk RxdB? hxgB bLud GKUu Zslx„!

xbm K…xMŸo hrxdk iuxL

KlKrZr 12 dxhk - xbm K…xMŸo Abmd KsisUk Arpšrxd krxRk Gi.Gl.G. -bk GK Ascxgmd px„ Ml DesZ sQxld 70 Rd sZsdsck ir 42 Rd dbt„r Rlrk e†rPRd sZsdsck GKRdI ohr„ sQxld dr KiKZrkr Agm glxQd m…Kk so…-Gk erskgrskK mrxKk Krkxd AxdxKB AduesZ jsbI m…Kk so…-Gk ZwYivl-hrgreZrk Kar AxdxKB Rrxdd sZsd irMZB ZwYivxlk sbxK AMŸok pxˆQd e†rPRd sZsdsc, ougŸZ iuLrRt, orcd erx‹W, kgtd iuLrRt, eR grdrRt I AsKr gdrRt, ZwYivxl ArxMB jrMbrd Kkrk sor sdx„sQxld gxl Z†rxbk Arxbz Ascxgmxd Ari‹Y Rrdrxdr p„ sd

ZwYivl dt K‹t„ kl i‹t iiZr grdrRt Arsb K…xMŸo sZsdscxbk 25 dxhxkk ixc jrM bgrk j Ari‹Y Rrsdx„xQd, o WrxK irMZ AxdxKB or‚r sbxZ uZ pxˆQd gxlB AgspZ ipxlk crkdr e†rPRd sZsdsc drdrd KrxRk ARuprxZ DesZ pxZ erxkd sd ogsbK sgxgPdr Kxk ckr jr„ 28 Rd AduesZ sZsdsck 24Rd ZwYivxl jrM sbxZ erxkd Zr jsb p„B, Agxmxn Ad AxdxKB p„Z sdiird bl axK sgexq jrgrk Kar hrgxZ erxkd

ig:

K…xMŸo K‹t„ bxl or’sZK Krxlk AydK Krxkr ARdr d„ mkb erI„rk Mrs Zr bl axK gskx„ Gxo RrZt„ K…xMŸo bl M‚xld dZwxZš orxgK ar, dxp eskgrxk ArduMZ, DˆP Arbm I juMxerxjrMt dtsZk Ahrg irMZ K…xMŸo blxK bugl Kxk ZulxQ GKar AtKrk Kkrk iZ jus Kk K…xMŸotxbkI ArR Ark drB ZrB Zr bsL ougŸZ iuLrRt gr orcd erx‹Wk iZ dZrkrI blZrxM grc px„xQd hrd GKgrk lrMxl ZrxK krc Kkr Korc jsb dZrk iZ dZr bxlk eukhrxM arKxZd, ZguI Armr sQxlr K…xMŸo juxMk orxa er sislx„ Plgrk qiZr prs„x„xQ - eQxd e‚xl brn Ark Krxkr d„ - oiK bxlk dZwgwx‹bk Agm o Kar Z†rkr oiK guSxZ erkxQd gxl ixd p„ dr

ozkh Mrultk Aevg Agbrd

Mr„rsl„k 11 dxh’gk: sdDsRlr‹W bxlk orxa ZwZt„ GKsbxdk ArRrrsZK Llr„ KrxŒUd e so… sW„rxi gr…lrk Mzkg ozkh Mrult Aevg Ll bLrxld grxU 150 gxl 153 krd Kxk AekrsRZ arKrk ek gl Kkxld 8 Ihrk Bsd…xok irSLrdsUxZ - sZexqk krd Kkrk qiZr pkY Kxk sdxld hrkZ 14 krxd LlrsU sRZl ZrkB Agbrxd e†rPsU GKsbxdk Llr„ hrkZ G ej 2-1 sgR„t ArxQ

ig:

KlKrZrk krReu Mr„rsl„xkk krReu gxl ArLrs„Z pxld Arirxbk Rds„ ozkh Arirxbk Arxkr AxdK ozkh PrB

Rrerdt FxY KlKrZr„ D‚rl eul sdird

Rrerd okKrxkk ygxbsmK AaydsZK opxjrsMZr Zpsgxlk FxY KlKrZr„ Q„sU D‚rl eul sdirxdk GK K•e es–Pig okKrk prxZ sdxˆQ - GKar Rrsdx„xQd „… RrsZ gou

Kx•e LkP e‚xg ogxirU 400 KrsU UrKr krR okKrk bxg ogorKuxl 60 KrsU UrKr grbgrsK AroxQ Rrerdt KZweqk ygxbsmK AaydsZK opxjrsMZr Zpsgxlk FY spxoxg Zxg K‹t„ okKrxkk AdubrdI PrI„r pxˆQ G sgnx„

Rrerd hrkZxK GB Zpsgl pxZ jr FY sbxZ oZ px„xQ Zrk 10 mZr…m GB Kx•ek Rd krR okKrkxK sbxZ glr pxg gxl hrkxZ Rrerdt krŸbvZ spxkrmt spkrgr„rmtk oux Rrdrxdr px„xQ D‚rl Kx•ek ai eulsU pxg Ms‚„rprxU, KrR mu pxg oškB, mn pxZ oi„ lrMxg 29 iro Aar‡ eulsUk Dxrcd pxg 2002 orxl K•esUk Zšrgcrxd arKxQ puMsl dbt oZu ersknbgM (Ksimdro) GB D‚rl Rdexa arKxg PrksU Msl Ms‚„rprU Qr‚rI GB Kx•ek ArIZr„ M‚r pxg Arxkr e†rPsU D‚rl eul - erK ŸtU, kgt‹obd-gKgrMrd, isKgrRrk, izlrlt Ark lK MxU

D‚rl K•e sdirdKrxl sK ckxdk Aousgcr I jrdRxUk ouLtd pxZ pxg o Kar hxg Mrs‚„rprxU GLusd grso‹brxbk iuxL bus–Prk Qr„r ex‚xQ Zxg sdird Krxl SsSrxilrk prZ axK sgK•e exak ggrMŸpY, jrd sd„‹Y, erx„ Plrk ea I Nrkexa UŸri Plrk ggr dI„r pxg gxl RdMdxK ArmšrogrYt musdx„xQd eskgpY i‹t ouhrn PgZt I RdKi sghrxMk i‹t sqsZ Mrrit Zxg Z†rkr tKrk KxkxQd j jZqY dr UŸrxik sgK•e exak KrR oir pxg, ZZsbd RdorcrkxYk sKQuUr Aousgcr hrM KkxZB pxg GB KrR oir pxZ KZsbd lrMxg, o o’exK KrdI ig KD Kxkd sd

iuLi‹t gou Arxkr Rrdrd j aiZ: okKrk ixdrxkl sdirxdk Kkrk Kar hrgsQxlr - sKu H K•e gpu g„orxeq gxl prxZ dI„r o’hgek p„sd

ig:

sdZydsisK jrdRxUk smKrk, Argrk jrdRxUk dZud DeoxM hrgZB smDxk IxV - GKar dZud sKQu Lgk d„ KrR Ark I Zrk mn jsb eskK•edrdujr„t p„, Zxg Armrk Krkd arxK sKu Dx•UrkrRrk bm KlKrZr„ KrR GKgrk mu pxl, mn Ark pxZ Pr„ dr - oLrdUrxZB jZ Mrl ixd ex‚ sgbrorMk oZu, erZrl kl Ark pxkK drxik Kx•ek sgh‡o bwm - lrMrZrk gQxkk ek gQk ex‚ ArxQ Zr ArxQB Krxkr pum drB sK pxˆQ, dr KrR pxˆQ, MsZk exa GxMrsˆQ Arikr hrgxl AxdxKkB Ar‡xK IVrk Kar, Argrk MsZ, Argrk oB prrir! sKu sKQu exZ pxl sKQu sbxZ p„ yg sK! orird Aousgcr irdxZ Krxkr scr dB, GKar ArikrI Rrsd Ark eskgpd I RdKi sghrxMk KZrgskrI Rrxdd

RdKlrxd ZrM KkrUr ZLusd GK Akr„ px„ b†r‚r„, jLd Zrk eskoirsk Armu KrdI lqY PrxL ex‚dr GsbKUr„ okKrkt KiKZrkr GKUu oxPZd pxlB gr†xPr„r krr PrB, jrd PrB, MsZ PrB, gwsI PrB, Kgl jrdRU PrB dr - GUr jid smmuoulh Armr, Zisd gQxkk ek gQk MsZk drxi krRexa AKve L†ux‚ krLrUr RdKi bxkk Rd Ark jrB prK RdspZKk KrR d„ GB ckxdk GKUr Kx•e orird oix„k pkxfk pI„r rhrsgK - Zrk gmt hgZr orcrkxYk KrxQ Armr Zr†kr Ggrk Argrk jd dr Kxkd, Zrk Rd Zr†xbk DsP‡ ai axKB ZrsgRKgR dI„r

gus‚Mr„ dzKr grBP sZxjrMtZr„ Pki Aggr

dbtirZwK gr…lr„ dzKr grBP rPtd lrKo…wsZk GK AsghrR A sQxlr, jid sQxlr KersW [ pr Wu Wu ], gus‚ Q†r„r sK…gr Wr…Musl jusgrb I er–PrZ hrg, RdrscK, AaydsZK AdUd Ark h†vx„r krRdtsZk err„ ex‚ MŸrigr…lrk AxdK HsZpgrpt o…wsZ, Llrculr I lrKr„Z ar ArR sglusk exa uZ GsMx„ PxlxQ dgsmsqZ, AcsmsqZ sK…gr AsmsqZ ogrB bvkbmxdk KZrbuk bpog irpi„ Arxgxmk smKrk px„ sdsgKrk px„ e‚xQ

ZrB MŸrigr…lrk rYo’eb jr sQxlr GKsbd, Agqx„k prZ axK gr†Prk ZrsMxb ZrxK V†rB sdxZ px„xQ dMkowsZk erx„k Zlr„ sZgQxkk iZ GgrkI XrKrk krs„… fWrxkmxdk DxbrxM gus‚Mr„ AdusZ pxlr gr…lrxbxmk RrZt„ dzKr grBP sZxjrMtZr 24Zi RrZt„ sZxjrMtZrk drxi j grBP AdusZ pxlr Pki Aggrk ZtK spxoxg, ZrxK dzKr grBP sVK glr Pxl dr MusU Kx„K Rlr axK GxosQxlr sZxjrMtkr Z†rxbk BˆQriZ irxek dzKr sdx„ sZxjrMtxbk prl bxL, sZxjrMtZrk ArBdKrdud o’exK Z†rxbk rxdk gpk bxL AxdxKkB prso er„

or…MVsdK ggredr„ sQxlr oix„k Ahrg, sd„irdugsZZrk Ahrg, ˆQrxogKxbk ArskKZrk Ahrg or„r buxUrk sZxjrMtZr Ark pxlr or„r sZdxU drMrb or„r sZdxUxZ j grBP mn pgrk Kar, oUr e†rPUrxZ mn pxlr dr ggredrk jrbuxZ isplrxbk orZ b†rs‚, eunxbk 3, 7 I 25 b†rs‚k grBxPk KrdI flrfl krZ AUUr Agsc Rrdr ogek pxlr dr krs„… fWrxkmxdk dricd GK obxok (Bsd Adurd NrnxKk exb gprl sQxld) NrnYr I gxgk hrnr I grPdhtxZ DesZ AsZsakr pZgrK pxld, glr grpul sKsZ prsoVrrI Kkxld

sZxjrMtZr„ grxRU sQxlr e†rP lq UrKr AMudsZ Rdoirxkrxp hxk DxVsQxlr dbtk ZtkbusU Ark gr…lrxbm-Ptd yitxoZusU erdsgs‚, grbri, sis, Srlius‚k pKrkxbk Rd sQxlr sbdsU RiRirU Ard‹bfusZkI Krd KisZ sKQu sQxlr dr AZtxZk ArxiRsU sQxlr, sKu Zrk jrbusU jd Krar„ prskx„ sMx„sQxlr

ig:

mZ Aggr oxšI, GB Adurxdk Dxbrrxbk Arikr Ashd‹bd RrdrB etk e‚ Gid sK Zr„ GB rPtd t‚rxirbxK Argrk Rds„ Kxk Zuxl ckrk Rd GB ckxdk or…MVsdK QrULrU Agr ai sbxK Arirxbk ixd dI„rB jusoZ hulusU KrxR prZ sbxlB pxZ erxk, ZrkRd KrR fxl krLr Zr Pxl dr Gckxdk xPr Arxkr AxdK sgnx„B prK Arikr oB Zrmr gr…lrk dg oirxRk KrxQ KkxZ ersk

grgrk e™xK grg e sbxZ PrB - prsodr

21 Axrgk: ArR or„ skxRo_ Ix„‹UI„ra prxUxlk soWdt Kxq rdt„ gr…lrxbmt drMskKxbk Arx„rsRZ GK ohr„ crdi‹t mL prsodrxK MYocdr red Kkr p„ es–Pi soWdt sgmšsgbrlx„k AcreK Ar‘buk krrxKk ohresZxZš AdusZ GB ohrxZ rdt„ gr…lrxbmt drMskKxbk eq pxZ Z†rxbk gg krxLd dul ArRrb, gr…lrxbxmk AxŸlt„ krŸbvZ I Arxkr Kx„KRd gr…lrxbxmk ekkrŸ sZi‹tI Zr†k okKrxkk or’sZK Krxl ergZ Axl mrs, hrkxZk orxa Rlg‹Uxdk Pus, gdrets‚Z irduxnk oix„rsPZ orprjbrd BZrsb KiovPtxZ orfxlk sbKMusl mŸrZrxbk orixd Zuxl cxkd

crdi‹tk irsRZ I ousPsZ hrnxY Zr†k okKrxkk MYZrs‹K ArbmsZr, MZ bu'bmxKk oriskK mroxdk fxl bxmk kxŸ kxŸ j AydsZKZr, AorcuZr, budtsZekr„YZr I o‹rokrxRk greK orklrh px„xQ, Zr bixd okKrkt DxbrM, Z‡ekZr I dtsZirlr d„xYk Armu ggrMŸpY I drktKlrd, smmuKlrd, smqr, t‚r, AaydsZK AMŸMsZ I gws sgnx„ oKlxK AgspZ Kkrk „ro erd

Nxkr„r Zgu gr…lrhrnrk jara ggprk I grPdhtk ixc ArskKZr, jr sQxlr ohrk Add o’eb, crdi‹tk hrnxYk orkgg Krxm opr„ZrB mucu Kxksd, Zr†k gsZxgrc, oprduhvsZmtl b„, iiZš I gl bmrZšxgrxck CtZ sbx„xQ sK sK sgnx„ okKrk sK ggrglt MŸpY KxkxQ, KkxQ Gg… hsgnxZ Kkgrk Kar hrgxQ - Zrk GKUr irUriusU sP sZsd orird oix„B ogrk ixd G†xK sbxZ oia px„xQd

MYZrs‹K arxK grgrs„Z KkxZ sZsd sdxR oRrMbws sbxˆQd I KiovPt MŸpY KkxQd - Gg… G sgnx„ sgxkrct blt„ sgGdse dt gMi Lrslbrk orxa okrosk iZ sgsdix„ osgxmn D‡orpt - Zr Z†rk hrnr I Aht lq Kkxl sgxmn ZtsZ R‹ir„

mL prsodr iusRg pZr I Z‡o’esKZ irilrk sgn„sUI ohr„ Dered Kxkd Z†rk bkbt ixdk Krm GLrxdB er„ ogZ ogxPx„ gmt sZsd Rrdrxld krRdtsZ Kkrk Zr†k Ark sKQu Ashr„ dB - sZsd Ark sKQuB Prd dr PrBxgd Krk Rxd? Ludtkr Arirk grgr ir hrB ogrBxKB pZr KxkxQ, Arirk GKsU ir grd Ark Arsi sgxbxm sQlri ZrB rxY xg†xPsQ Arirk sKQuB PrB dr Arirk grgr gr…lrk irdunxK g‚ hrxlrgroxZd Zr†k GKsUB ir e™ sQxlr - o sQxlr ordrk gr…lr M‚r o e™xK Ikr pZr KxkxQ Arsi krRdtsZ Ksk oB GKsU ir Krkxd Arsi Arirk grgrk e™xK grg e sbxZ PrB

ig:

sd—x„rRd

gl gnxY D‡og dMkt APlrgrr„

KlKrZr: iprit I iprdgitk sbdbusU buxMr‡oxgk ogxPx„ Ard‹biuLk sbd sKu, Ggrk Zrk gsZi pxlr ixN XrKr ArKrm Ark gl grskgnxY RliM™ KlKrZrk sgmrl Arx„rRxd NusYSx‚ Arr iprdMk KlKrZr busbxdk gwsxZ GxKgrxk ivpird px„ ex‚xQ KD KrarI grk pxZ erkxQ dr AxdK evRri‹We Rxl shxR oeoe KkxQ - GKsUk irsUxZ M‚r grkr‹br Rxlk rxZ cšxo ex‚ Ark Ad GKsUxZ ygbusZK Krkxd ArMud lxM sgxmn qsZMŸ p„ GidZxkr gnxY Arxkr buNUdr j NxUsd, Zr osZB sg„RdK Gidcrkr gnY buxMr‡oxg MZ GK bmxKI p„sd gxl AxdxK bu:L Krm KkxQd

Zxg evxRrk KdrKrUrk grRrk px„xQ ogxPx„ gmt qsZMŸ hrxlri‹b LrI„r, ekr, g‚rxdr, ArxirbfusZ ogsKQuB irar„ DxVxQ - fxl ggorx„ emrk dB ir lqœt grRrk px„ ArxQd AxdxKk RdB G K„sbxdk Arx„ jrxbk o…ork Pxl sKQuKrl, Zrkr irxV irkr e‚xQd AxdxKk e†usRerUr lrxU DxVxQ sisk brKrxd Lxk dB, ernrK-ArnrK KD sKdxZ AroxQ dr, ogrB NkKuxdr px„ gxo ArxQ iuL guxR Goi„UrxZ jr†kr sgxmn l sbxZ e†usR LrsUx„ l sdx„ gxoxQd, Z†rkr gRr„ VxKxQd - Zr†xbk e†usR Ark Nxk sfkxg dr

D‡oxgk sbdMusl Ard‹bi„tk Klrxd sgnrxbk NdNUr gx„ GxdxQ AxdxKk RxdB Kr†Prirxlk fx‚kr VKxQ - ogB d pxZ gxoxQ kuxkx‹Uk irslKkr grRrk Kxk gxo ArxQd Lrgrk lrK Krar„, ogrB pk MuYxQ KLd ArKrm Argrk GKUu for pxg - ovxjk Arxlr PrxL e‚xg ZLsd gskx„ e‚xg ogrB ArgprI„r Arsexok evgrhrxn bmitk sbd oKrxl gwserZ pI„rk ogrgdr pŸro erxg gxl glr px„xQ - ZrB jr GKUuKxkr Armrk Arxlr!

ig:

ir buMr Ggrk drsK GxoxQd AmšrxkrpY Kxk, jrxgd drsK dzKr„ Px‚ Zrk RxdB sK GB usZ? cxiKxi jr†xbk ouisZ Zr†kr GKar sgmšro dr Kxk erkxgd dr Zr ple_ Kxk ArR Ark glr Pxl dr Zxg ir Ard‹bi„t Gid Ard‹bgrRrxk sgnrxbk Krkd xKd pxld, G m™ KrxK Kkr jrxg Arirxbk Rrdr dB

mL prsodr soWdtxZ

soWdt 17 Axrgk: ArR sgxKl 6Ur„ gr…lrxbxmk eŸcrdi‹t mL prsodr soWdt ArMid Kxkd XrKr axK sW so sgirdxjrxM ggor„t, or…wsZK, Kumlt oishgrprxk AxŸlt„ okKrxkk Ari‹xY GB ArMid soWdt sgirdg‹bxk AgZkxYk ek rdt„ gr…lrxbmt Ashgrot AhaYr enxZk eq axK Z†rxK sgxmn ocdr red Kkr p„ iusxi„ sgxkrct iZrbmt Krxlr eZrKr bmd Kxk I irddt„r AsZsak KumeuslKr„ AsM™o…xjrM Kxk sZgrb Rrdr„ sdkrerk Krkxd osZh rdt„ euslm Zr†xK evgeskKs•eZ Mid exak GK sgK•e ggprxk grc p„ GB WrDm ArMZ AsZsak o…Lr ermRd

sgsh mpxk grsYR I sersqK o’eK sdx„ GB sZsdsc bl ArxlrPdr Kkxg 21m Axrgk rdt„ Ashgrotxbk eq pxZ crdi‹t prsodrxK MYocdr Rrdrxdrk Rd soWdtk Ix„‹UI„ra prxUxl GK Adurxdk Arx„rRd Kkr px„xQ

ig:

xbmt krRdtsZk S‚ mnxin grxok yoKxZ Zk ZulxQ

ersKrdt eskssZk Iek oRrM bws sdg - gŸxRm simŸ

sbt - ersKrxd oriskK AscMŸpY hrkxZk Rd sd:ox‹bxp DxxMk Krkd gZirxd eskssZ Zkl Gg… Lgk I MuRxgk ixc Zfr‡ Lug KiB hrkZ sgxmn bws krLxQ ersKrdt krRydsZK I oriskK eskssZk Iek GKar Rrdrd hrkxZk sdkrer Dexbr enxZk crd gŸxRm simŸ

goriskK okKrk ArRrsZK Prxe irar dZ Kxk Krmœtk DeZKr axK yod Aeorkxd grc p„ - G sor izlgrsb Kkkr irxUB hrxlr PrxL bxLsd bLxg dr GKar Rdrxkl irmrkf RrdxZd Gg… sKhrxg GB ouxjrMsUxK KrxR lrMrxdr jr„ - Zr sZsd I Z†rk AduMZkr GZsbd ejrxlrPdr KksQxld Gg… Gid sK hZxk hZxk DrdtI sbsˆQxld mktf I Zr†k i‹tkr Agsm puRuMsU KrsUx„ IVrk xPr„ oriskK grspdtxK prZ KkxZ hZxk hZxk KrR Kxk PxlsQxld GKar Rdrxkl irmrkxfk bwsk AxMrPk sQxlr dr - Zr Zr†k gg axKB ou˜e grSr jr„

gMsZK bxL Zr†k AduessZxZ Rdrxkl irmrkfxK MZKrl or„ gkLr Kxk mktf okKrk - sKu g‚ bktxZ PrkRd dgtd oriskK Asfork Bolrirgrxb sesUshk crd Krjrlx„ xgm KkxZ PrBxl erprkrkZ euslm grcr b„ Gg… Asfork PrkRd sfxk jr„ - sKu sKQuqY exkB ermRd yodop sfxk Arxo I RgkbLl Kxk sesUsh K‹ Adurd g Kkr p„ oris„Khrxg

BsZixc Rdrxkl irmrkf seArBx„k sgirxd KkrPtxZ sfxk Arxod mŸtl…Kr axK - sgirdg‹bk KZweq sgirdsUxK g‹bxk drixZ sbxZ AtKrk Kxk I ersKrxdk grBxk Pxl jxZ Arxbm Kxk - cxk d„r jr„ ZLdI mktfxK ArUK Kkr p„sd sKu AggspZ exkB oriskK grspdt sgird g‹bxk prdr sbx„ g‹bk AscMŸpY Kxk Rdrxkl irmrkfxK drixZ b„r p„ I oriskK grspdtk bxk sdx„ jrI„r p„ Zrk sKQuqY exkB Rdrxkl sesUshxZ Zr†k okKrkxK qiZrPuZ Kkrk sor NrnYr Kxkd - ZLd oi„ GsMx„ gucgrxk er sbx„xQ

ig:

Argrk oriskK Rrr! Argrk hrkxZk sZ oZKgrYt DˆPrkY hrkZ jd ersKrxdk gZird o…KxUk KrdI ouxjrM dr sdxZ Pr„ sKu hrkZ d„, Zr†k oriskK okKrk sK hrkxZk ox ygktZr dr Kxk AscsZ arKxZ erkxg? Argrk erKhrkZ otirx pu‡ pxg dr? irUriusU cxk d„r Pxl j ZrB jsb Rrrk Arol Dxm dr prZ Zrpxl MYZrs‹K okKrk AscMŸpxYk KrdI x„rRdB Zr†k sQxlr dr Rds„ dr pxl okKrkxK RdMxYk KrxQ Rgrgsbpt KkxZ p„ - oriskK grspdtk KrxQ d„ GKar oriskK grspdtI Rrxd - sKu ersKrd Dx•UrkrRrk bm orcrkYxK enY KkrUrB qiZrk Arol Dxm - ernY KkrUr d„

dI„rR mktf I Adrdkr g‹bt

oriskK grspdtk qiZr RgkbLxlk ek crdi‹t dI„rR mktfxK g‹bt Kkr px„xQ Arxkr Kx„KRd dZrxKI KrkrҶ Kkr px„xQ gxl sesUshk oux Rrsdx„xQ R Mrt 'sb sdDR' ybsdxK Gxbk ixc mrpgrR mktf, ekkrŸi‹t oZrR ArsRR, Dkes–Pi otirxbxmk iuLi‹t, errxgk krRerl op xbsmK i‹t Ptcukt BKgrl, MYesknxbk prRt dI„rR, otirxbxmk i‹t mIK‡ brDb I souk B‹oxek Rdrxkl AdZi GQr‚r kx„xQ mktxfk AdugZt oKl blt„ dZwgw‹b

ig:

G Zr Ark ir!

ersKrxd oriskK Rrr - dI„rR mktf okKrxkk eZd

KkrPt gucgrk - ArR mnkrxZ ersKrxdk mktf okKrxkk jgsdKr Uxd ersKrdt oriskK Rrr Argrk qiZrotd px„xQ gxl ersKrdt R esKrMrtk B…xkRt ybsdK 'sb sdDR' Rrdr„ sgmšP o…kxYk oKrl 4-00 NsUKrk GK mtno…grxb oriskK grspdtk crd erkxhR irmrkxfk dZwxZš goriskK okKrxkk eZd I oriskK grspdtk qiZrbLxlk o…grb NrnYr Kkr p„ G Lgk Rrdrxdr p„ sesUshxZ Rdrxkl irmrkxfk RrsZk Dxxm b GK hrnxYk DwsZ sbx„

D hrnxY Rdrxkl erkxhR irmrkf Rrdrd j dI„rR mktxfk goriskK okKrxkk ArZœxKs‹K dtsZk fxl bxmk oKl sZrd I AgKrVrxir ArR sgcš I Agxlrersk iuxL or’sZKKrxlk krRydsZK APlrgrk Rd RrsZk AaydsZK eskKrVrxir sgej I eu pxZ gxoxQ ArR ersKrxdk Lrb gusd„rb ej dx‚ DxVxQ

blsdsgxmxn oKl krRydsZK dZwgw‹b GB bu:op eskssZk Kgl axK bmxK kqrk Rd ogbrB Arx‹brlxd mrsil pxˆQ - G sgnx„ crdi‹t mktfxK ob„Zrk orxa RrdrxdI px„xQ - sKu oKl Arxgbd-sdxgbdB DxesqZ px„xQ okKrkxK b„r Zr†k og ekrimB sgfl px„xQ - mktf KrxdB Zrxld sd Arirk iZriZ Dxeqr Kxk bxmk GKir Mxgk ogxmn sZrd GB oriskK grspdtk IekI pxqe Kkrk xPr Prlrxdr px„xQ - GxK krRdtsZk Lxk fxl, Gk ixc hrd I iZsgxkrc owsk „ro erI„r px„xQ

Arsi mŸtl…Kr„ sQlri okKrkt Krxjrelxq ArR or„ seArBG-k sgirxd jLd KkrPt sgird g‹bxk Arso, ZLd ejr eskirxd kob dr arKr oxšI sgirdsUxK KkrPt sgird g‹bxk drixZ AduisZ b„r p„ dr Gg… ersKrxdk grBxk KrarI drixZ sdxbm b„r p„ gxl Rdrxkl irmrkf AshxjrM Kxkd

BsZevxg MZKrl or„ mktf okKrk Rdrxkl irmrkfxK oriskK eb axK AgpsZ b„ I qiZrPuZ Kxk gxl D esKr„ Rrdrxdr px„xQ Rdrxkl Zr†k hrnxY Rrdrd ogKrk ggrk eskxmxnB grc px„B Zr†xK GB oriskK ggr MŸpY KkxZ px„xQ

ig:

Krmœtk axK AeorkxYk ek oriskK grspdtk Aeb pI„rk sgn„sU Rdrxkl irmrkf I Zr†k mrMxkbkr KLdI pRi KkxZ erkxg dr G Deo…prk I UtKr Arikr gpusbd ArxMB KxksQlri Gg… GB eskdsZ j Agmrgt ZrI Arikr Rrsdx„sQlri AZGg goriskK okKrxkk GUrB prl GKir eskYri ersKrxd oi„ GLrxd APl, juxMk sd„i GLrxd sgKl rc I sp…or GKir ol pxl o RrsZk exq oriskK okKrkB Kri pxZ pxg - G Ark sgsP sK!

KlKrZr„ gdr - iprdMktk GKr…m GLxdr RliM™

28 oe_xUrk - gl gnxd KlKrZrop es–Pigxk greK GlrKr ersgZ px„ ex‚ 1200 KrsU UrKrk ArsaK q„qsZk orxa orxa rY prskx„xQd G-ej 33 Rd gdr„ Arr AlMuslk ixc iusmbrgrb, gtkhvi, gcird, dbt„r, puMlt I prI‚rxZ ogrscK q„qsZ px„xQ gxl Rrdr xMxQ Mr I ARx„k Rlgrp sgedK irrk AxdK Dexk

KlKrZrk grsYsRK GlrKrop Adrd GlrKrI RlsdiM™ px„ ex‚ sKu e„:ggrk bukgrRsdZ Krkxd Rlsdrmd oi„orxeq grerk GLxdr gruk, lKUrDd, Ur…kr, Zesm„r, drkxKlWrr, D•UrWrr I Dk KlKrZrk Kx„KsU er‚rxZ gdrk Rl AgҶ px„ rdt„ grso‹brxbk Pki buxhrM erprxZ grc KkxQ erdt„ Rxlk o…KU I busnZ RliM™Zrk fxl, iprirktk xKre bLr bgrk huZ orgdr gr‚xQ eukohrk KiKZrkr ArsaK ybdZrk ARuprZ sbx„B Lrlrm - oior sdgrkxY Zr†xbk D‡orp gr D‡K‹Vr KrdIUrB drB eukohrk e„:ggrk hrkr i„k-Bd-KrDd_sol Pl Nrn e„:o…rk jarsgspZ dr pI„r„ Rd ArsaK gkrxk Iek brnrxkre Kxkd Zxg Gsm„r D„d gr I sgmšgrxk FxY hsgnxZ GB eskssZk eskgZd pxZ erxk gxl sZsd Armr Krm Kxkd

Rr„rxkk oi„ ArRI kIWd ŸtU, lrDWd ŸtU, met„k oksY, GlsMd I ArPrj RMbtmP‹ krWMusl Argrk ersgZ pgrk sgxmn Arm…Kr kx„xQ gxl Kwexqk GK oZKgrYtxZ Rrdr jr„

ig:

KlKrZrk e„:ggr KlKrZrk Ashmre - G Kar ArgrlgwgsdZrk Rrdr Kar, dZud sKQu Arsgrk d„ erdt„Rxlk sPkrPskZ o…KU eukKZrxbk ogrkB Rrdr AgcrskZ oZ - GsUI dZud sKQu Za d„ xbm I K‹t„ okKrxkk prikr Prikrxbk KrxQI GB LgksU KrdI sgx„k Krkd pxZ erxk dr Zgu ArmrgK sZmŸusZ Ark ZrkB o…xM okKrkt LkPr„ sgxbxmk mpxk G-sgnx„ sK Kkr p„ dr p„ Zr eskbmxdk ARuprxZ sgxbmiY Qr‚r Kweq MZ sm gQxk sK Gid orfxlk brgt KkxZ erxk, Zr Arirxbk Rrdr dB sKu GB sZmŸusZ Ark KZKrl cxk Plxg? rKwsZK buxjrM Arirxbk GKxPsU„r o’es d„ - sgxbxmI NxU, rdt„ Kweq Zrk irKrsglrI Kxk arxK Aarhrg I hrM GB yKsf„‡ KrdI obuk d„ Arirxbk Rdo’eb ewsagtk KrdI bxmk Zuldr„ gmt gB Ki d„ ZrxK Arikr gKrktxZš sdx„rM KxksQ Arikr huxl MsQ Zrxbk GKsUir Dbk sKu bu'Lrsd grpu grpugl I gusgxlk o…xjrRd NUrxZ or…MVsdK j DxbrM I xPrk bkKrk, Zr Arirxbk dB - Krkd Arirxbk okKrk oLrxd sgKl GB ygKl bvk KkxZ pxg mucu bibxik i„brxd b†rs‚x„ Arikr ordrk gr…lr M‚xZ PrB glxl sKQu pxg dr - e™xK grg e sbxZ pxl gKrkxbk KrxR prZ sbxZ orprj KkxZ pxg MYZx‹ krr„ br†s‚x„ gsxi KkxlB Kgl AscKrk Arbr„ p„ dr - AscKrk Arbr„ KkxZ p„ KZxgk exa bwr ows Kxk okKrk GB sZr„ Arg prK Arikr ZrB Armr Ksk okKrxkk KrdI AscKrk drB, brs„Zš ArxQ - GKar Zrxbk huxl jrI„r Pxl dr, PlxZ b„rI DsP‡ p„dr

gr…lrk irx„kr, hrBx„kr, grxdkr ... bibxi grRer„t

27 oe_xUrk - 'gr…lrk irx„kr, hrBx„kr, grxdkr! Arikr ordrk gr…lr M‚xZ PrB Aredrkr Arirxbk GB sZrerlxd opr„Zr Kd' - lrKohrk bibi GlrKrk sgxRse rat Zed smKbrxkk sdgrPdt Ashjrxd Arx„rsRZ GK ohr„ gr…lr„ GB Ds Kxkd crdi‹t AUlsgprkt grRer„t sZsd RrsZgouk ArUgrdtxK 'ssidrl' gxl ArLrs„Z Kkr„ ZtgŸ sZgrb Rrsdx„ gxld RrsZgrguk iZ gtY dZrk KrxQ G Krk ggxkrsPZ hrnr I ArPkY Armr Kkr jr„ dr sZsd gxld ArUgrdt hrkxZk okrŸi‹t, sZsd KrdIsbd Aekrct gxl ArbrlxZ sPsZ pd sd RrsZgouk DsP‡ gr…lr I hrkZgrotk KrxQ qirraYr Kkr G ckxYk ArPkY go…wsZxZ girdrd sZsd es–Pigxk ArsaK ggredr„ rxbsmK okKrxkk grxZšk sgxmn sd‹br Kxk gxld iprkrŸ jLd 15000 iMr Zresgbu‡ D‡e KkxZ erxk es–Pig ir Kxk 2000 iMr

ig:

crdi‹t gr…lrk irsUxZ b†rs‚x„ gr…lrk gtY dZrk iu‹WerZ Kkxld gr…lr„ hrnY Ark Kxk gHsZxpk AgZrkYr Kxk gorxdkB AsmrPrxkk sd‹br Kkxld Kar„ Kar„ sgdrKrkxd sZ‹btxK 'Aekrct' glrUr smrPrk d„, GKar RrsZgrguI Rrxdd, grRer„tI Rrxdd - Zgu GUrB prl krRdtsZk KlRdK ArPkY - GUrB Z†rxbk orxhrxUk GKir Der„ oix„ G-ckxdk Ds grRer„t sdxRI Kxk arxKd lrh-lrKorxdk LsZ„rdUr bxL G†kr ogrB GKB KrR Kxk arxKd AZGg Rdorcrkxdk KrxQ G grbsgorb LrsdKUr Ksg„rxlk l‚rBx„k iZ - KrUuxdk Pskxk iZ ArNrZ ex„ ArNrZ Kxk G†kr Ard‹bB er„ G†xbk KrxQ sdgrPxd ekrR„ GKir bu:xLk Krkd

sg. R. se. sgR„exa GsMx„ PxlxQ - Ggrk es–Pigxk erlr

hrUxKx‹ MwptZ sdgrPdt iZriZ Rktxek o’sZ KrsmZ Deo…prxk sgmšro KkxZ erkxl glr Pxl sgxRse r„ 220sUk gmt sZsdsc erxg Ark ZrB jsb p„, Zrpxl Agxmxn sdgrPxdk sps‚KI Kxi MZ sZd g‡oxk sZd sZd grk hrUxKx‹ prsRkr sbx„ RdorcrkY sgksxZ huMxQ - Ggrk ZrB Zrkr orˆPrxk ssZmtl okKrxkk exqB hrU sbxZ geskKk sZd bfr hrU Gk ixc oir px„xQ grKt Arxkr bu'bfr Ggrk es–Pigxk erlr dZrkr GLd KlKrZr„ NukNuk KkxQd GKum ZrskxL K‹t„ Za I gZrk i‹t xirb iprRd gpkieuxk RrsZgouk soseArB-Gi-Gk hrUxKx‹ AsZ ouqœesZxZ hrxUk KrkPuse Kkrk bqZrk Kar DxL Kxk gxld j RrsZgrgu pxld 'irsRZ lrluorb' ArB.Go.ArB-Gk gr…lrxbxmk hZk pxZ hrkxZ Aduxgm I sp…orZœK KrjKlrxe RrsZgrguk oiaYeu dr pxl, Zrkr Gid Aduxgxm oia pxZr dr gxl sZsd KxVrk oirxlrPdr Kxkd krR okKrxkk

GsbxK kr„Mx AroxQd orsY„r Mrt ArMrit msdgrk oLrxdB sZsd Z†rk es–Pig Ashjrxdk Ark KkxQd GQr‚r sZsd Arxkr jrxgd irlbr, biKl, grkroZ I erK orKrxo Z†rk gg krLxZ; Rrdrxld xbm K…xMŸxok s„kd broiu‹ot

ig:

MZ sdgrPxd RrsZgouk bl oiaY KxksQxld sgxRsexK - Ggrk ibZ sbxˆQd orsY„rxK - Dxm drsK ciskxeqZrk o osZB hrlKar sKu xirb iprRd Rrsdx„xQd Kgl K…xMŸoB GKir cisdkxeq bl d„, GKar RrsZgrguI Rrxdd cxik shsxZ sgxRsek krRdtsZ GKar I sgmšro jsb Z†rk givl px„B arxK, Zrpxl Z†rk o sgmšro MZ sdgrPxd Arxkr gmt eskirxd arKrB DsP‡ sQxlr dr sK?

Ksel bg hrkxZk sxKU KrP sdju pxld

sgxmšk ogrscK DBxKU d„rxZ kKW owsKrkt rd hrkZt„ Ascdr„K AlkrD‹Wrk Ksel bgxK bugQxkk Rd hrkZt„ sxKUbxlk KrP sdgrsPZ pxld o’sZ Pki sgmwlr, AkrRKZr, ArbrlxZk mid, sgrsKk eskssZk ixc hrkZt„ sxKU sd„‹Y enxZk orcrkY ohr„ Zrsil drxbk sm•eesZ 58 g‡ok g„ G. so. iusU„r enxZk ohresZ exb sdgrsPZ pxlds sdgrPd p„ irUrisU ogosZxi - Zxg ohr„ prRrxkr pxMrl grxc pr„bkrgrxbk sZsdscZš sdx„ - buRd sZsdsc Arxo pr„bkrgrb pxZ, Aror DsP‡ GKRxdk ZrB sdx„ mu p„ grKsgZ‹Wr oukrYr I kxkW_sWk ixc KrxK ohr„ sZsdscZš KkxZ b„r pxg Zr sdx„ mucu sgZ‹WrB p„sd, oukrYr sdx„ Arxod ArbrlxZk puKui - sdgrPd g Kkrk - sKu sdgrPd ZLd mn px„ MxQ

ig:

Llrk PrBxZ eskPrlKxbk Arprisk KtsZ osZB bLgrk sgn„

Zrirk lrsM„r etsksZ Ksklri

iptmuk - bter drxik GK Arbmt ZYšt mPtd Z‹bulKrxkk xi GidB sgpšl j, sgxmšk okr grU_o_irxdk AouZrk bY Ark sxKU Llrk orgdr drI arKxZ erxk, GB Lgxk Pki hrxg iirpZ px„ ArZœpZr KxkxQ gPrkr bterk ir-grgr KD g†xP dB ArZœt„k gr‚txZ axK Ks’eDUrk sgnx„ e‚rmudr KksQxlr bter - sdxRkB ARrx hrxlrxgxo fxlsQxlr mPtdxK ZrkB eskYsZ prl PrlKk GB ArZœpZr GKsU sPkKuxU Ao…Lgrk mPtxdk dri slxL krLxlr Ark Rrdrxlr ewsagtxZ Zrk g†xP arKrk Ark sK irxd ArxQ - mPtdxK Ark jsb KrdIsbd LlxZ bLxZ dr er„ "Arsi Zrir„ hrlgrso, Arsi Zrir„ osZB hrlgrso mPtd sKu Zusi Ark KLxdr Llxg dr G Lgk ex‚ ArirxK GB Pki ggr sdxZ prl"

ig:

mPtd GKgrk RrdxZI erkxlr dr - pr Abw!

Z‹bulKrk ArxWxlBW sxKU ArKrbsixZ

ewxbxm gar„ AsKk eskssZk sZKrk Kkrk Ashrx„ hrkxZk sxKU bldr„K mPtd Z‹bulKrk GLd ArxWBxWk AxŸsl„rd sxKU ArKrbsixZ sPsK‡orctd ibx‹Wk KrdI MŸ‹ptxZ orird qxZk sdbmd erI„r sMx„xQ - G sgnx„ GKiro cxk Z†rk sPsK‡or Plxg Gg… Zrk AggspZ exkB Argrk AxŸsl„rk orxa hrkxZk Llr

ig:

ok Wrdr•W gŸrWird D mpxkB gro Kxkd - mPtd AgmB Z†rk orxa bLr KkxZ erxkd I GB sxKUkrxRk KrxQ grsU…_x„ bu'GKsU dZud Kzmxlk ZrsliI sdxZ erxkd - gxl Aduird Kkr jxZ erxk

ersKrxdk sxKU bldr„K Arri AshxjrMiu

lrxprk DˆP ArbrlxZk sgPrkesZ irslK irprb KrB„uxik dZwxZš MsVZ sxKU KrkPuse Zb Ksimxdk krx„ I„rsoi_ ArrixK o’evYhrxg sdxbrn gxl Zr†k sgx Ardr AshxjrM axK Zr†xK iu Kkr px„xQ gxl ersKrxdk sxKU sd„‹Y sgxmn esknxbk obo Rrxhb Rrird Rrsdx„xQd G-Lgk Rrdr jr„ se.sU.ArB oux Gk bd Arri GLd Urkx‹UrxZ 16 oxŒUrk axK Ark pI„r Ix„ Bs‹WxRk o…xM sZdsU ArRrsZK Llr„ A…mMŸpY KkxZ erkxg

ig:

GB sorx ersKrxdk bxlk ixdrgl I Llrk PrKsPK gr‚xg Zr ousds–PZ Gg… AxdK sbd cxk irark Iek AshxjrxMk grSr gx„ g‚rxdr Ark ogrk ox‹bphrRd px„ arKrk busgnp KrxlrxixNk prZ axK mucu Arri d„, sgmš sxKUI ius erxgd

gr…lrxbxmk AaydsZK o…rxkk i‹brMsZxZ sgmšgrxk oirxlrPdr

rdt„ o…grbe 'iuK‹V' RrdrxˆQ, RrZt„ AaydsZK esknxb AdusZ GK AgZtKrltd ejrxlrPdr„, sgmšgr I Adrd ArRrsZK brZr o…r I bxmk sZsdsckr gr…lrxbm okKrxkk o…rkivlK Krjxik ArduevsgK sgxmnd Kxkd MZ origrk I ilgrxk AdusZ GB ohr„ sgmšgrxk rdt„ sZsdsc fŸWrskK sW. U’el gxld ArsaK gws sKQuUr pxlI, AaydsZK o…rkKrxj okKrk MZgQk j sZmŸusZ sbx„sQxlr, o sZmŸusZ grgrs„Z p„sd Deku, bxmk ArBd I mwlrk AgdsZ NxUxQ

sZsd Kx„KsU sgnx„ gr…lrxbm okKrxkk sgxmn bws ArKnY Kxkd Gk ixc sm•egrsYxRk gokKrskKkY, Rdr I smqr Gg… ArsaKdtsZk o…rk o’exK okKrsk DxbrxMk Ms‚iso kx„xQ gxl ixd Kxkd orirdZi AMŸMsZ esklsqZ px„xQ gxl sZsd gxld - jZbvk Armr Kkr sMx„sQxlr Zrk Zuldr„ AsZ dMd sKu okKrk sgsh KiovPt Delxq ogbrB RdMxdk KrQ axK crk KxkB PxlxQ - AaP KrxRk AMŸMsZ Zid p„sd MsZk Rd ZguI ArRrsZK brZr o…r I bmMusl Zr†xbk brd AgpZ kxLxQd - sKu Agrk eskgZd dr pxl, GB osbˆQr KZsbd gRr„ arKxg, o o’exK sZsd ox‹bp Krm Kxkd G ohr„ Aai‹t gdrk h„rgp Zr‹Wg I bsqY Gsm„rk Aao…KxUk eskxsqxZ gr…lrxbm MsZk qx AMŸok pxZ exkxQ gxl oxrn Krm Kxkd

ig:

dZrxbk PrxL MsZk lqdMusl jZ ex‚, DZ bxmk Kitxbk PrxL Zr ex‚ dr, o MsZk PprkrB Arlrbr Zrxbk PrB krZrkrsZ hrl er•Urxdr - sKu Arirxbk okKrxkk bws sdg arxK Ad - MsZmtl bmM‚rk grerksU arxK ogrk Alxq sKu sgxbmtxbk PrxL Zr gmt KxkB lrxM

gs axK sd:ol irdunxbk D‡LrZ KkxZB Arikr oia - eudgroxd d„ gsk Aopr„ irdunxK exa drirxlB krrMuxlr g‚ bLr jr„ - ZrxZB MsZk sP PrxL ex‚ Arirxbk xbmt dZrxbk Zr†xbk PrxL bskxk dB KrarI V†rB - hrxUk oi„sU Qr‚r hrxUk grerksU Agm Arlrbr Kar - ogrkB MYZrs‹K brs„Zš ArxQ - GidsK H sd: irdunMuslkI Zxg? hrU sbx„I sK lrKMuslk eU hxk dr? sK Ar–Pj Kar!

KrksMl ArixYk n‚j‹ KxksQxlr ersKrd 12 gQk ArxM

BD.Gd.ArB. RrdrxˆQ ersKrd KrksMxl Aduxgxmk eskK•edrsU erKrxer KxksQxlr 1987 orxl, sKu okKrsk Aduxirbxdk Ahrxg BsZevxg b'grk GB eskK•edrk grgr„xYk BˆQrxK ersKrxdk oriskK KZweq smxK„ ZulxZ grc p„ Ggrk dI„rg mktxfk KrxQ Aduxirbd ex„B KrR mu px„ jr„ GB eskK•edrk eQxd ersKrsd oriskK grspsdk GKsU crkdrB KrR KxksQxlr - Zr prl hrkZt„ odr Kreun Gg… opor KrdI jux AgZtY pxl Gkr hx„ GMuxg dr GB gg kxLxQd GKbr ArB„ug L†rk Srdu Za opKrkt ArlZrY MIpk sZsd G sgnx„ 'sb dmrd' esKr„ Zr†k iZrixZ Rrsdx„xQd 1947-48. 1965 I 1971 orxlk erK-hrkZ juxk ivxl sQxlr ersKrsd oriskK grspsdk Gckxdk GKsU irdsoKZr

1987 orxl sR„r„ul pK soxW‹U arKr Krxl KrksMl Aduxgxmk eskK•edr d„r p„ - mn ej ersKrxdk Z‡Krltd ekkrŸi‹t orxpgjrbr B„rKug L†rk sgxkrscZrk bY oik esknxb GB sorsU grsZl px„ jr„ orxpgjrbr Z†rk jusxZ gxlsQxld KrksMl AlsU orkrgQkB r„ gkfrˆQ arxK Gg… shnY sgebo…Kul BsZevxg yodxbk iwZxbp ej ILrxd Lv†xR erI„r og p„sd ZrQr‚r jrMrxjrM ggrI hrktKsVd I g„orxeq sZsd ArxkrI gxlsQxld, Ghrxg sd„‹Y-kLr AsZi Kxk hrkxZk Ahxk Aduxgm Kkr pxl ekkrŸi‹t spxoxg ArRrsZK ejrx„ Z†rk exq GB AriYrZšK dtsZk jarja grLr b„rI bu:k px„ b†r‚rxg soxW‹U sR„r„ul pK Zr†k GB jusMuslxK sgxmnhrxg MuZš sbx„sQxld Gg… ZLusd eskK•edrsUxK smxK„ Zuxl sbx„sQxld grk gQk ek dI„rg mktxfk oriskK AdshZrk ouxjrxM oriskK KiKZrkr Ark GKgrk GB Aduxgm saIktxK KrxR lrMrxZ Z‡ek px„ IxV

hrkZ Aduird Kxk lrxprk Pus rqxkk evxgB mktf GB eskK•edr Adujr„t Aduxgxmk Aduxirbd sbx„ arKxgd

ig:

G sgnx„ ersKrxdk ArRrsZK dtsZk AgrcZrk Kar Gid sKQu dZud d„ Zxg ersKrd 1971 orxl gr…lrxbm rctdZr jux Pki hrxg oriskK ekrRx„k exkI sK Kxk hrgxZ erxk hrkZt„ oriskK grspsd oiusP‡ Rgrg sbxZ Aqi - oUrB proKk Gg… GLrxdB ersKrxdk ArprsK ckr ex‚

gdrxerl otirx 300 KsR sgx˜frkK Drk

XrKr - gr…lrxbm euslxmk GK sggwsZxZ Rrdrxdr px„xQ, GK gsk pumt„rktxZ gr…lrxbm euslm gdrxerl otirxk sdKUgZt GK Kgkrd pxZ 300 KsR MxKk busU gr Drk KkxZ oia p„ GB sgx˜frkK hrkxZ Prlrd jrsˆQxlr o…sm arKrk AshxjrxM bugsxK ArU Kkr px„xQ

ig:

GB eskirY MK axK AxdK grir yZkt og prZ j buBRd MŸrk px„xQ, Zrxbk eskP„ Rrdrxdr p„ sd Aduird Kkr pxˆQ Gkr KrdI A:NrsZ Kxi sdx„rsRZ Pxk orxa sgxmnhrxg Rs‚Z ArxQ ersKrdt prZ ArxQ sK dB glr p„ sd

Arirk iwZuk Rd KD br„t d„ - Rds„ MtsZKrk evlK gx‹brercr„ sdL†rR

8 oe_xUk - MtsZKrk evlK gx‹brercr„ sdL†rR 69 g„ GB LrsZird MtsZKrk MZKrl orixY gskx„ Ark gr‚txZ sfxk Arxod sd prI‚r axK ArspktxUrlr„ fktk jrtkr 7.30Ur drMrb GK gsxK lfkt axK Mrgxq Srsex„ e‚xZ bxL fktk jrtkr gr KiPrktMd GB lrKsUxK g†rPrgrk KrdI DxbrMI MŸpY Kxksd - GB prl DrsoK KlKrZr! Gisd NUdr KlKrZrk guxK KZB NUxQ, K Zrk Lgk krLxZ jr„, K Ark Nxkk Lx„ gxdk irn Zr‚r„

evlKgrguk ArZœt„kr Zr†k Krikr„ GKsU KrMR er„ ZrxZ lLr 'Arirk iwZuk Rd KD br„t d„' euslxmk sdKU GB sdxL†rxRk sggkYsU Rrdrxdr p„ prI‚rk euslm ouerk ouksR‡ eukKr„ I Adrd euslm KkKZrkr evlKgrguk ArZœt„xbk orxa mrlsK„r„ orqr‡ Kxkd I euk sggkYrsb o…MŸp Kxkd Rl euslmxK G sgnx„ AduorxYk GK Zlg b„r px„xQ

sK Krkxd Zr†k GB bu:LRdK isZi prl o o’exK Agm sKQuB GLxdr Rrdr jr„ sd Zr†k Mrxdk LrZr„ ZLxdr sQxlr GKsU Ao’evY Mrxdk Kx„KsU Ksl! Z I euslm i‹t guxbg hrPrj Gsgnx„ Z†rk DsM™ pI„rk Kar DxL Kxk Rrdrd j GKsU ArZœpZr sUKr erI„r sMx„xQ, Zxg Zr axK osVK ixg Aror DsP‡ pxg dr

ig:

U_o_ird esKrk GB Lgk gr…lrotxZk s„MtsZKrxkk GB eskYsZk o…grb Zr†k Ao…L hxbk KrxQ sd:ox‹bxp GK mrKrgp buNUdr otZRMxZ sZsd GK Aeukdt„ mvdrd kxL sMx„xQd - GKar oKxlB tKrk Kkxgd sKu Kd? euslxmk ogms sdx„rM Kkr DsP‡ Zr†k sdxL†rR pI„rk GB AshxjrMsUxZ - osZB sdxL†rR pxld drsK Zr†xK Rgkbs KrarI ArUxK krLr prl ArduevsgK oKl sgn„ NxU bLr I eu…Lrdu…ev…L ektqr Kkr Armu x„rRd G qsZ Z†rk eskgrxkkB mucu d„ - G qsZ gr…lr o…wsZk

prodrgrb Axl etgrotkr lrKohr sdgrPd g„KU Kkxgd

Uo_ird RrdrxˆQ prodrgrb GlrKr„ ArUsU MŸrxik Ascgrotkr gdrsd„‹xY rdt„ Rlr KZwexqk Zar okKrxkk sPkrPskZ Agxplr I Ms‚isok sZgrxb AroxQ lrKohr sdgrPd g„KU Kkxgd ekek Kx„KsU gQk gdrk Rxl GB GlrKrk Ascgrotxbk hrMrsk KrdI mn drB GKrscKgrk BQriZtk KkrlMŸrxo hxo MxQ Z†rxbk RtYKuUtk gruprkr px„xQ 30,000 MŸrigrot, mo sgd px„xQ 300 sgNr Rsik sKu KZwexqk Agxplr ArKrmPus krRdtsZsgbxbk sUsKsU PrxL ex‚ Kglir sdgrPxd Aro pxl sdgrPd mn pxl Zr†kr DcrI px„ jrd

prodrgrxbk rd erx„Z crd ArfZrk Rrdrd AxdK KrVL‚ er‚rxdrk eksZdgQk ArxM dbtk erxm D†Pu gr†c yZkt I ikrixZk KrR bu'GKrxd mu px„sQl puV Kxk KrR g‹b px„ jr„ - Zrkek axK ArR Agsc Ark GKUuI AMŸok p„sd

Rlr isRxŸU AY simŸ gxld okKrk 1.3 KrsU UrKr gr†c yZkt I 1 KrsU UrKr gr‚t yZktk Rd gkr I LkP BsZixcB KxkxQ sKu oior Zuldr„ GB gkr jxa d„

ig:

krRydsZK dZrxbk DsoKZr„ etgrotxbk GB g„KU Arx‹brlxdk sgn„sU AhvZevg dr pxlI, Gk irxS RdMxYk UdK d‚rk lqYsU sd:ox‹bxp ArmrRdK Zr†xbk GB drj orˆPrk brsg Arikr ogr:KkxY oiaY Ksk

Ard‹bgrRrk esKr Arsexo AsM™Krx‹W GKRd sdpZ

msdgrk - MZKrl oKrxl KlKrZrk gr…lr ybsdK o…grbe 'Ard‹bgrRrk esKr'-k Arsexo AsM™Krx‹Wk fxl ZwZt„ I PZua Zlrk oKl bkMusl hthvZ p„ sKk Rrdr driK 38 gQk gk GK gs GB AsM™Krx‹W rY prskx„xQd ZrQr‚r A•esgk Arxkr e†rPRd ArpZ px„xQd ZwZt„ Zxl sporg bxk GB ArMuxdk D‡o gxl ixd Kkr p„ - Zxg frxkd_soK Aduorxdk evxg GB Aduird osVK sKdr dr Rrdr og d„ gxl biKl grspsdk oux glr p„ AsM™Krx‹Wk bY o…grbe Krxm KZLrsd Aousgcrk ouLtd pxg, KiKZrxbk eq axK o o’exK GLxdr sgrskZ sKQu Rrdr jr„ sd

ig:

sd—x„rRd

hrkZt„ UŸrdsRU orgxhzixZšk eske‹pt d„: sRuk kpird

grsRZeuk - gr…lrxbxmk rdt„ okKrk, et D„d I oigr„ i‹t sRuk kpird MZKrl rdt„ ArI„rit ltM mrLr KZwK Arx„rsRZ GK Rdohr„ gxld j hrkxZk orxa o’sZ rqskZ Pus Adujr„t D bmxK gr…lrxbxmk hZk sbx„ jrd PlrPxlk j UŸrdsRU ggrk ouxjrM b„r px„xQ Zr bxmk rscdZr I orgxhziZšxK Lgk Kkxg, Gid hrgr DsP‡ d„ sZsd sg.Gd.se.-k AxjzsK e†r„Zr‚rxK iusRg pZrKrktxbk kqr I Aygchrxg okKrk bLl Kkrk GK ptd bukshos gxl ArLrs„Z Kxkd

ig:

G sgnx„ BsZevxg Arirxbk idhrg g KxksQ - i‹t sRuk kpirxdk gxg oB orkKarkB sZfld Arikr bLxZ ersˆQ Lrxlbr qiZrk lrxh A - sKu gr…lrxbxmk ogrB Zr Ark A d„!

grx‹Wl Zresgbv‡ KrkLrdr„ buNUdr„ orZRd ArpZ

grx‹Wl Zresgbu‡ Kx‹k GKsU ArBxorxlUk sgKl px„ e‚r„ AsM™o…xjrM I buNUdr„ Arr p„ K‹sU orZRd KrskMkt I Kzmlt Kit ArpZ pd GB buNUdr„ Zr†xbk ixc er†PRdxK grx‹Wl proerZrxl hsZ Kkr p„ GKRdxK rasiK sPsK‡ork ekB Qx‚ b„r p„ GKRdxK hsZ Kkr p„ Go.Go.K.Gi. proerZrxl G†k Mrx„ ArMud cxk sMx„ or…NrsZK hrxg ArpZ pd gZirxd Z†rk AgrxK MuZk gxl AshspZ Kkr pxˆQ

ig:

sK Krkxd GB buNUdr NUxlr Zrk jarja Krkd sdxbm Kkr I hsgnxZ Gid NUdrk eudkrgws jrxZ dr p„ Zrk Rd ggrMŸpxY KZweq Z‡ek pDd, Arikr ZrB Armr Ksk

idxirpd so… K…xMŸo ArsaK dtsZ Dx‹irPd I grLr Kkxld

rd Aai‹t I hrkxZk Aa I grsYxRk rxkrx‹irPxdk AdZi prZr lrK ohrk sdgrPxdk AdsZevxg K…xMŸo bxlk ArsaK dtsZ I KwsZk grLr sbxZ sMx„ gxld sg.xR.se. okKrxkk AgxplrRsdZ Krkxd bxmk ArsaK I Kk o…r sgn„Musl Pki bukgrk ouLtd px„ b†rs‚x„xQ sZsd Rrdrd sdgrsPZ px„ okKrk MVd Kkxl Zrk bl j Aa I grsYR dtsZ Agld Kkxg Zrk Agrd pxg PrksU xk Iek

aiZ: Zr†k okKrk krRgws Kkxgd RrZt„ Arx„k 2 mZr…m sZt„Z: okKrkt Ashopr„Zr (orgsosW) Ksix„ b„r pxg gZirxd Ashopr„Zr RrZt„ Arx„k 14 mZr…m - jr KLxdr btNKrltd dtsZ spxoxg gRr„ krLr og d„ GQr‚r gr, gtir I Aa sm•erxd greK o…rk Kkrk sZmŸusZI kx„xQ GB dtsZk oexq sZsd gxld GB dtsZ sg.xR.se. -k Aggr„ sgej AaggrxK eudkr„ Prr Kxk Zulxg

ig:

Aasgn„K Gid MuZvY sgn„sU GZsbd ek Kd krxbk iuL bLxZ erxˆQ o sgnx„ KrdI ig Agm so… Kxkd sd

sgxmn Arxgbd
gr…lrhrnrxK Arxkr gmt eskok bgrk Rd“ I GdxKrsW…-Gk ird eskgZ”xdk Rd“ Arikr hrkZt„ “r‹WrW” bk Ark BDsdxKrW Kd_osU”„xik KrxQ Arxgbd KksQ| GB Arxgbdex Aredrk oia”d PrB| Arirxbk AsZsa ksRrxk Unicode sgn„sU sdg”rPd Kxk Aredrk iZriZ Rrsdx„ Arirxbk brsgk oia”d Kd| - cd“grb