okZtk Do

dwxem errk

"AsZ i dbtZxi bgtZxi okZt"

p Arirk ir, p dbt, p bgt okZt! FxMxb GhrxgB okZtk Argrpd Kkr pxxQ AZGg gxbk okZt GKsU dbtk dri GB dbtsU irduxnk Rxd GZ DeKrkt j ZrxK x dbt Gg bgt gxl ord Kkr pxxQ Arjkr grgxZ Gxo okZt dbtZtxkB ai Desdxgm red Kxk ygsbK Fsnxbk Argrol okZt dbtZtxk sdZ gbi DPrskZ pZ gxl gxbk grYrxm okZtxK grM_xbgt drxiI DxL Kkr pxxQ

GLd sKQuUr okZt dbtk hzMslK MsZea oexK KxKsU Kar gxl sdB rPtY grgxZ PiZt Gg bwnZt drxi busU dbt sQl Arjkr jLd krRrd Axl (grgxZ) Gl ZLd Zrkr Ixbxm Puk ek ord exsQl GKgrk Zrkr AxdK epZr Kxk GK iprj oerbd KxksQl oog ek Pi jLrxd uetKwZ Kxk krLr pxsQl oLrd axK PuBx kcrkr gskx GKsU dbtk Des pZrkB dri PiZt (ArcusdK icxbxmk Pl Al) bwn KarUrk Aa DelLW gr duserak jxpZu GB dbtxZ Puk DelLW kxxQ ZrB Zrk dri bwnZt PiZt I bwnZt DŽrxMk bsqxY sislZ px okZt dri sdx Mr jiudrk ox sislZ pZ (sxgYt oxi) DŽrxM Gxo rPtdKrxl GK hvsiKxe okZt sglu px jr ZrB GLd DŽrxM sxgYt oi, sxgYt oi d Bbrdt okZtk MsZea sdx hvZrsKxbk MxgnYr PlxQ GLrxd gxl dr hrl j Dk hrkxZ okZt drxi GKrscK dbtk AsZ sQl g esWxZk crkYr j gbgsYZ okZtk MsZcrkr sQl Kuxqx

sgsh eukrxY sgbrxbgt okZtk Me kxxQ ArxMB gxl dr hrl j Krd eukrdB prRrk-grk'm gQxkk ArxM slsLZ psd Gg eukrYslxZ g mr, gz Gg yRd bgxbgtk gYdr kxxQ Zrkr spbucxi MwptZ Gg tKwZ pxxQ gz-yRd cxi sgbrxbgtk crkYr ezkrsYK spbu sgbrxbgtk Px rPtYZk GKsU eukrxY okZtk MesU sKsZ DexhrM okZt sQxld bgxlrxKk grkgsYZr oiuipxY AiwZ DVxl Aoukkr Zr sQsdx sdx jr oB AiwZ Aoukxbk KrQ axK Drk KkxZ grkgrk bgrouxk ju pxZ arxK grkgrk ekrsRZ px bgZrkr grk orprj raYr Kxk gr Rrdrd j AoukxbkxK ekr KkxZ pxl GKsU sgxmn Axk xrRd bgZrkr LrR sdx RrdxZ erkxlr j o A Mgxbk KrxQ kxxQ Mgkr o A dpr brZxgk LrsZxk bgZrxbkxK prk Kkxg dr Gsdx jLd bgZrxbk ixc Redr psQl ZLd okZt Gxo gll "Mgkr Zr KriuK, Zrikr ArirxK Mgxbk KrxQ oieY Kkxl Mgkr sgsdix A sbxZ krRt pxg" glrgrl, jardujrt A oMp Kxk AoukxbkxK jux ekrsRZ Kxk bgZrkr AiwZ Drxk oia p MesU sKsZ sh xe FK_xgxbk grY AxmI kxxQ ezkrsYK MesUk Do pxZr Zr'xaxKB

eukrxY sgbrxbgt sporxg okZtB crd jsbI KrarI KrarI lqtxK sgbrxbgtxe gYdr Kkr pxxQ G lqt Acudr juxMk lqt d ezkrsYK okZt Arirxbk KrxQ gtYrersY, grMxbgt, r, pogrpdr hwsZ drxi esksPZ GB bgt rY, Klrsgbr Gg otxZk Ascmkt bgtk g e, g grpd I g ltlr bgt KLd shvRr, KLd PZuhvRr, KLd AhvRr, Gid sK xrRxd nrmhvRr sgsh cimr Aduorxk GB bgtxK nrm sgbrxbgtxe bLr jr Gkr pxld 1 - krspYt, 2 - Ǯs, 3 - gRmwlr, 4 - Kuslorumr, 5 - Pxmkt, 6 - eunbrr hrkZt, 7 - Krlt, 8 - iprKrlt, 9 - Mzkt, 10 - Mrrkt, 11 - ogriprRrlr, 12 - irdgt, 13 - ygkrUr, 14 - AQur, 15 - irdot Gg 16 - iprirdgt Gxbk xZxKkB e I grpd sh sh pxlI oKxlB lslZiur eroxd Desgr, GKsU er dtxP AdsU ouLsbxK MrUrxdr oKxlkB ixKk Iek isbkrKwsZ DPu iuKuU Gog drisl r ogB mr gr gzZrsK sgsg eukrxY okZtxK sgu gr smxgk eZtxe gYdr Kkr pxxQ Argrk KrarI glr pxxQ sZsd grk Kdr px grxKB Kridr KxksQxld irBprxkk (icxbm) sgLrZ okZt isbxkk mtlrxlxL okZtxK grt, Kilr I Mzkt glr pxxQ Aar sZsd GKrcrxk gr, sgu I smxgk eZt Argrk Ad ZrxK idueZt I bqKdr glr pxxQ

okZt j ZrsK bgt Zrk irY erIr jr okZtk crdix, jLrxd ZrxK hKrltI glr pxxQ ArrB prRrk gQk ArxM gz I yRd cxik Desk ek GB buB cxik ixc g bgxbgtk Kedr p - jrkr GLdI spbu bgxbgt xe evsRZ p jid idor, mtZlr, AsKr, ciVrKuk BZrsb MzZi guxk iwZuk bu'm gQxkk ixcB gzci buhrxM sgh px jr, iprjrd I ptdjrd (akrgrb) hrkZ, sZZ, ArfMrsdrd, bsqY krsmr, Ptd, Krskr, ixrslr Gg Rrerxd iprjrd gzciB RdsDŽ px IxV iprjrd gzcxik ygsm pQ Gk ixc gusZi GKrscK bgZrk AsZ Kedr Kkr p GxbkxK orcrkYZ grsco drxi AshspZ Kkr p AgxlrsKxZmk, AsiZrh (soWdtk DeKxV DlxOk gzisbk KwZexq grsco AsiZrxhk isbk), iut, ygkPY hwsZ ogrB grsco Krlxi grscoxk PrslKrms sporxg GKrscK ZrkrxbgtkI Kedr Kkr p Mrrk sbxK DMZrkr, gRZrkr, riktZrkr, mriZrkr BZrsbkrB crd sQxld Arsbic juxM gRjrd (iprjrxdk GKsU mrLr) ciiZ Gg gRZrkr gxbxm jxa RdsDŽZr er, jsbI DMZrkrk RdsDŽZrI Ki sQl dr XrKr sgieuxkk (rPtY sgiisYeuk) sgLrZ gRxjrsMdt MrxiB AZtm btek trY RiMpY Kxkd sZsd GLdI sZxZ grscoxe evsRZ px arxKd oKrxl gRxjrsMdt Mri GKsU ousgLrZ gzZrsK K sporxg evghrkxZ esksPZ sQl Gog Krspdt glxZ xMxl gxk esksc grxZB arKxg AZGg GLd okZt oxB fkr jrK

ZrkrxbgtxK mrZx AeskgsZZhrxgB MpY Kkr pxxQ mrZxk bmiprsgbrk sZt iprsgbr pxQd Zrkr gxbxm Zrkr Gg KrltxK r ogB Ashxe MpY Kkr pxxQ, jid kriorbt otxZ Zrkr Krlt AxaB ggZ gzZrsK bgt ZrkrxK bmiprsgbrk ixc rd bIrk Aa spbu cxiI GB gz bgtxK ixd dr jid sguk gkrp gr Kui e sdPB KrdI Adrj RrsZk bgZr gr ZtK (totem) jrxbkxK spbucxi MpY Kkr pxxQ bmiprsgbrk (gR)Zrkrk Yriix glr pxxQ -

MsgZbrdgMgLgrKwsZ LMLekr dtlokZt
ogxozhrMbrsdtKt dix Zrkrer ZrskYt

GLrxd bws ArKnYt "dtlokZt" drisU Aar Zrkrk GKsU dri dtlokZt GxaxK opxRB Aduird Kkr jr j GB dtlokZtB ezkrsdK spbuxbk prxZ ex ugYr okZtxZ erskZ pxxQ guMrk isbxk GKsU dtlokZtk ivsZ oksqZ kxxQ (gZird lLxKk Argrxo derxl sdsiZ GKsU ZkrivsZ ArxQ) okZ Zuldr rPtYZk ZrkrivsZMuslI GKB lslZiur eroxd Desgr Gg iuKuU mrshZr g esWxZk crkYr gz sgbrxbgtk dri sQl ǮrerksiZr Gg ǮrerksiZrB sggsZZ px spbucxi gtYrgrsbdt okZtk e exxQ Zxg gZird gKrxkk otsiZ AcxY G Zxk oiaxd KrdI irY ixlsd Krkd ǮrerksiZr iprjrd gzorspxZ KZsl ouxk dri jid AopsKr ǮrerksiZr, PZu:opsKr ǮrerksiZr BZrsb Zr oxI GUr GxKgrxk Aog d j ǮrerksiZr gz sgbrxbgt xe evsRZ pxxQ

Gk exkk o, Ad ci axK MwptZ gr lzsKK j xKrdI bgxbgtk spbucxik orcrkxY tKwsZ erIrk Rd ArgmKt mZ Gk ArxMB gxl dr hrl j gr Gg sgu Arsb ygsbK bgZr Adrj bgZr smg aisbxK Arjxbk MpYt psd sKu hrkZgxnk oLrMsk AdrjoirxR smxgk AZrscK RdsDŽZr Arjkr gmtsbd AMrp KkxZ Aoia px smgxK tKwsZ sbxZ grc p Gg ZrxK ygsbK bgZr xk ox Ash gxl NrnYr Kkr p AZGg KrlrsZerxZ gr, sgu Gg ixpmk (smg) ivl spbucxi owKZrk se px brr Adcxik sKgr KrdI lzsKK bgt gr bgZrk tKwsZ exZ pxl ZrxK GB sZd Arsb bgZrk ox oeK erZrxZB pZ ZrB lzsKK bgt lqt sguk (drkrxYk) eZt gr Mxdm smxgk eu GhrxgB okZt gr, sgu Gg smxgk eZt gr Kdr

HsZprsoK sbK axK sgPrk KkxZ Mxl ygsbK sivsZ ArduirsdK orZprRrk gQxkk eukxdr Zrxbk ox ArduirsdK grk'm gQxkk eukxdr okZt bgtk oeK sdZrB Aog Gg Agrg Argrk okZtk crdix glr pxxQ -

jr Kuxbbu Zvnrkprkcglr, jr grgwZr
jr gtYrgkbWxmrshZKkr, jr mZerodr
jr grPuZixpm hwsZsh: obrgsbZr
or irerZu hMgZt okZt sd:xmnRrWrepr

GLrxd glr pxxQ gr, APuZ (sgu) Gg ixpmk (smg) okZtxK sdZB gbdr Kxkd okZt Gxbk t gr Kdr pxl Zrkr ZrxK gbdr KkxZ jrxgd Kd AZGg grSrB jrxQ eukrYKrxkkr sgxkrct AseP okZtk Yri ix glr pxxQ -

KlevskZ lrPdhrxk
djuMxmrshZ iuprxk
gtYreuK ksZpx
hMgZt hrkZt bgt dix

smxgk oix gr ygsbK juxM gtYr arKxZB erxk sKu euK? orZ prRrk gQk bvxk arK, sZd prRrk gQk ArxMI hrkxZ slsek ArsgKrk psd AZGg ZLd euxKk AsZ AKedt izjorU AxmrxKk ArxM grt Gg Lxkrs slsek sgxmn sdbmd LuxR erIr jrsd grt Gg Lxkrsk sggsZZ e drMkt gr bgdrMkt bgdMk gxl Krd dMxkk AsZ dB gr sQldr MuRkrxZk drMk grYkr axi G slse Drgd Kxk gb slLxZ arxK oUr ogZ Ltevg ai gr sZt mZrxb jxpZu bghrnr (owZ) drMk grYxbk DrsgZ slsexZ slsLZ p, ZrB GB slsek driB px Ml bgdrMkt grlrslseI (tpnslse) bgdrMkt slsek Px Lug GKUr dgtd d GB slsexZI g ivl owZ Mp ksPZ pxxQ guZ owZ hrnrk sdR Krd slse dB jr prK euxKk juxMk bgtk ox slseptd juxMk bgZrxbk oeK erZrxdrI AsZm KKseZ

AxdxKkB KzZupl arKxZ erxk Dexkk Yri isU Krk kPdr guZ GsUxK iprKsg Krslbrxok Dek ArxkrseZ p RdusZ GB j iuL KrslbroxK okZt bgt bmd sbx esWxZk ejrx oiuZ Kxkd GKB ox sZsd KrslbroxK irxk egYdr axK sdkZ arKrk Arxbm sbxsQxld ZoxI Krslbro axiB Dexkk isU kPdr Kxkd Gg GRd bgt KrslbroxK Ashmre sbxsQxld

ZZrsK Aduorxd hrkZgxnk sgsh Axm I hrkZgxnk grBxk icjuxMk gm sKQu okZtk evY sKgr hM ivsZ ArsgwZ pxxQ KxKsU ivsZ lWxd sgsUm siDsRxi oksqZ gm sKQu okZtk isbkI erIr jr Gxbk ixc irBprxkk okZt isbkB ogZ rPtYZi Aduird Kkr jr GsU pxZr GK prRrk/GMrxkr'm Ltrb drMrb Prxb krRrxbk rkr sdsiZ pxsQl sgm mZxKk sgLrZ grbjt ArlrDsd Lr (Irb Arlt AKgk Lrk seZr I esWZ ksgmxkk I mk) GB okZtk GKsd ogK sQxld

ArRxKk juxM gxbxmk grBxk okZtk groskK evRrk Pld dB, pxZr KrdsbdB sQldr gxbxmI groskK okZt evRr AxeqrKwZ ArcusdK ixd p groskK buMrevRrk (jr dgrg Aslgbt Lrk oix pxsQl) sKQu exkB groskK okZt evRrk Pld p buMrevRr jid gorxeq, okZt evRr Zr d gxl r og icsg grrlt spbu eskgrxkB okZt evRrk Adurd px arxK ai sbxK okZt evRr irxd gBxk evRr pZ BxkR Arixlk Mrrk sbxK iusZ grsdx okZt evRrk ovPdr p

okZtk crd ix ZrxK sd:xmnRrWrepr glr pxxQ RrW KarUrk Aa RZr mtZ irduxnk ixa RZr sdx Arxo ZrB mtZ FZuk Agorxd RZrI bvk p teit sZsa mtxZk Agord ovPdr Kxk Hsbd ovj bsqYrd axK Dkrxd xgm Kxk HsbdB okZt evRr AdusZ p ZrB okZtxK RZr AgordKrskYt glr pxxQ

KwZZr tKrk
G g kPdr Krdxgkr sdgrot tcugxRrsZ od lLKxK orprj KxkxQd tsdsLlkd bro Zrk DrsgZ RbuMr grlr gYrgg (fxU) kPdrsU mbMspZ Kxk Axmn DeKrk KxkxQd