grlrk Mg - kgtbwsxZ grot grOrlt

DesZ ouctiWlt, kgtbRt Delxq ArxrsRZ GB ipsZ Adurxd ArirxK sgmKsg kgtdrxak Iek gr Zrk oexK bu'Prk Kar glxZ glr pxxQ sK slsL gr sK gsl, GB hxgB prxZ jorird oi jr sQl ZrI prskx MZKrl or ipr sgexb es

sdxRk ersWZ oexK Ark KD RrduK gr dr RrduK, sdxRk Zr gm Rrdr ArxQ irxSixc j kgtotZ musd dr, gr kgtKrxgk bu'GKsU eO_sZ dr guxSB es dr, Gid d oB orpxoB KiKZrxbk glr krRtI pxsQlri bu'sisdU glxZ Kt Ark Gid Aousgcr, I px jrxg jr prK GKUr sKQu GisdxZ grlr hrnrk xrxM Adhro gmZ: ikxP lxMxQ, Zrk Iek glxZ pxg ogxPx KsVd sgn kgtdrxak Iek grexk Kt hulUrB dr KxksQ krRt px

G oB dbtk Iek kPdr lLrk iZ ektqr dbt kPdr sdNr Aroxg ixd Kxk Qr iuL Kkxl dbt kPdr; ektqrxZ m Gl M ipr iumsKl! Qr AuZ oircrd grk Kxk fll slLl M GK MwperslZ Ru, Gk PrksU er GKsU lR Gg GxK Zp GKgrk rd KkrxZ dbtxZ sdxZ p go GKgrk dbtxZ exZ erkxlB pl Zrkek grKtUr iuL Arirk Agr ZyagP:

hrglri kgtdraxK Qxl gxl KrdI GK fsbxZ GKgrk sgxbxmk irsUxZ sdx flxZ erkxl p go Zrk exkk UuKu Arirk gm Rrdr ArxQ - ZLd dbt Ark Mk iZ, kgtbdraxK grot grsdx GKUr sKQu lLr Plxg dri pxg grot kgtdra! sdxRk GB BdxRduBsUk Rd sdxRxKB grpgr sbxZ sbxZ pVr hrglri sKu ksgVrKuk jsb sgxbm dr sMx arxKd? Zrpxl? hrglri ZrB sK p? ArgQr ckxdk GKUr crkYr sQl Dsd sgxbxm sKQusbd ermudr KxksQxld AxfrxW Zr dr pxlI, GKgrk AZ: drxgl ArdxZ sMx arKxgd sdPB

Zrkek hrgxli dr MxlB gr qsZUr sKxok hxlrK sdNr grot grOrltxbk sgnx sKQu dr sKQu slxLB arKxgd Dsd dr slxLxQd Gid sgn sK Zid sKQu ArxQ drsK? orpo LrsdKUr grl Arirk gm ixd ArxQ - ZLd uxlk DPu Klrxm es Adrd grOrlt sKxmrxkk iZ KsgxZ lLrk gm BxQ RrMZ - sKu ksggrgu ogsKQuxZB drK Mslx MxQd - lLgrk iZ grKt sKQu dr ex Krgxbgtk KrxQ QusU sdxZ grc pxsQlri

krs GMrxkrUr drMrb kPdrglt NrUrNrsU KkxZ KkxZ hrMxbgt I kgtdra buRxdB o pxld elri 'uxkre-grotk e' Arxkr elri 'uxkre-jrtk Wrrsk' buxUr sislx GKm' erZrk Iek G j Ark GK sgrU! GLd GZkrxZ gxo gxo ArirxK GZLrsd exZ pxg! sKu Der drB!

exZ gxo krZ Krgrk px Ml sKu GKUr Kar glxZB p - GKm gQxkkI AscKKrl ArxM kgtdra sgxlxZk grot grOrltxbk oexK j ig Kxk MxQd, ArR soWsdxZ gxo Zrk sdLu ejxgqY qiZrk Zrskf dr Kxk erksQ dr hrgxZI AgrK lrxM ZoritK grotxbk ox Arirxbk pugpu sil kxxQ - Arirxbk MZ mZrscK gQxkI GKUu eskgZd p sd! cd kgtdra, cd Zrk ouqprxZk ArPKrUr Bg grot grOrltk GK ogrg sP!

dgrMZ Bg Bsd GxKgrxk ArdKrkr, hrkZgn axK UrUKr GxoxPd gr oxg sgxlZt RrprxR PxxQd

"jrtxbk ogrk Rxd RrprxR AxdK BxkR PrKk arxK, Zrxbk sdxB ai Mrl grxc Gkr AxdxK Zrxbk 'ork' 'ork' gxl oxrcd KkxZd, Zrxbk Krxdr KrxR puKui sbxZ Zrxbk grxcr-grxcr KkZ"

erxQ Krxdr sgnx gbuk px ex oB hx Gkr ogbrB ooxKrxP arxKd AxdK oi Gxbk Rd gukr ArxMhrxMB grthrr Kxk krLxZd kgtdra slxLxQd:

"Nxk XuxK bxLd, Nxk KrxeU erZr, brxl Qsg UrOrxdr, GKUr g Ardr GK RrMr Srlrxdr, KzP, KZKMusl PzsK, buB-GKUr KrxPk fulbrdt, GKerxm GKsU serxdr ogdrm! Zrxbk guxbk WxK glxld, 'Arikr sK GLrxd gxrirdusn KkxZ GxosQ? Arirxbk greu gmt UrKrKs dB, GkKi Nxk Arirxbk arKr ernrxg dr' gukr Arxirb exld, Krkd Zrkr huxl MxQd j gpuevxg ZrxbkI GKsbd GBkKi bmr NxUsQl dgrMZxbk sdZr ARtgt grOrlt ixd Kxk AZ sgZrk xk glxld, GLrdKrk oKl NkB GBkKi!"

ArkI slxLxQd:

"ai ai sbd KZK PzsKxZ goxZ, KzxP muxZ, Usgxl LxZ, KrxexU sgPkY KkxZ AZ oxKrP grc pZ orfr AZ Ar px goxZd, h pZ, erxQ orfr ilr px jr gr Zrk Krd Krk prsd p ixd pZ orfrMuxlr Kgl Nk orRrgrk RxdB kxL bIr, GMuxlr ggprk KkxZ sbx irsU Kkr KLxdrB Nxkk KZrk AshxZ pxZ erxk dr"

hrrgrtk grtIrlt oexK slxLxQd:

BxkRdt grtIrlt "Gxo AsZ sgdtZ xk Zrxbk 'ouhrZ' Ashgrbd Kkxl, Zrkr sdZr mmg px hZrk jarxjrM sZbrd sbx Ar px brsx kBxld sKu jLd Zrkr bLxld, Zrxbk Adrd Bg guMY Zrk ox AsZ AoKusPZ xk KargrZr Ark Kxk sbxld, ZLd Ark Zrxbk sgxk Arsb A kBl dr ixd Kxkr GK oRtg sgsgorxpg RuxZrekr, Uuse-ekr, MrDd-ekr! ZLd Bg guxbk Dek dgrMZ gjugKxbk hsk Db pl, Krxdr Krxl GB AoiorpsoKxbk ixZr Zrxbk guxKk erUr Rirxg, Zr Zrxbk og grc pl dr jr prK, GB dgrMZxbk jarrxd sZsZ Kxk sbx Bg guMY Arlx sMx orpKrl cxk Zrxbk AZr sdx Aejr proxKzZuK Kkxld"

kgtbwsxZ sKQuB GrxZ erxk dr slLxld:

"r bLr jr Arirxbk bxmk euxnkr GLrdKrk eun-oirxR gmt ixmd dr Krkd GLrxd eun-oirxR simxZ pxl GKkKi gsl fusZk hrg arKr PrB, grxcr-grxcr sixV ouxk bu-PrkxU ooxKrP 'pr-dr' sbx Mxl Pxl dr grOrlt AhrMZ sWdrk Usgxl Zrk erm isplrsUk Krxd Krxd sis sis UuKxkr UuKxkr buB-GKsU Kar iwbu ctk xk KBxZ erxkd, Ark o isplrk opgrxo sZsd j M-ouL DexhrM KkxQd, Zr Zrk irark Pul axK guU RuxZrk ArMr ej Krm pxZ arxK, ouZkr ix-oirxR grOrslkr eork Kxk sdxZ erxkd Arirxbk bxmk NriUrQ iuLP-mrht AdrxlrsKZ A:euk axK GLrdKrk xek iu Rrr Gxo Arirxbk id-PxKrk rY Luxl Mrd Mx IxV!"

"GKsbd Arirxbk dgrMZ gjugK Zrk ai sWdrxkk sdixY sMxxQd sdiYohr sgxbmtk AZ oirbk sZsd Mwpritk jugZt Kdr sio AiuxKk grpu MpY Kxk Arprxkk Usgxl sMx goxld Arirxbk bxmk txlrKxbk ox juhrxg simxZ erB d, Zrk exk dZud dZud Go GLrdKrk txlrKxbk hrgI sVK guSxZ ersk d Krxdr orirsRKZrk Aduxkrxc Zrkr Arirxbk ixdrkd Kkgrk Rxd j-oKl KargrZr prorlre Kxk, Arikr Zrk sVK ii MpY KkxZ ersk d, Arikr pVr ixd Ksk, Arirxbk DexkB GB isplrsUk sgxmn AduKul bws Arirxbk g jugKsU sioxK hrkZgn or AxdK Kar Rrdrxld glxl Zrk sgxlZ AZ hrl lrxM, hrkZgxn sfxk jxZ BxQ Kxk dr, hrkZgxn AxdK Krk Kuork ArxQ mnKrxl buB-GKsU orRrxdr KarI glxld ... pZ guSxZ erkQ Kt Kt iolrk oxjrxM grOrlt gxl GKUr ebra xi Bg drxi GKUr sLPusxZ eskYZ p

"Bgxbk hrxlr Kxk sPdxZ Mxl Zrxbk sZdkKi Agr bLxZ p Zrkr BxkRxbk ouxL Kt kKi ggprk Kxkd, grOrslxbk ouxL Kt kKi ggprk Kxkd I Zrxbk RrZ Bgxbk ouxL Kt kKi ggprk Kxkd GKsU BgxK GKRd BxkxRk ouxL bxLr, Pqu Rusx jrxg hZrk hrxk sZ Kar Nr dux dux exQ, ZK Kkgrk oi AsZm orgcrxd dki Kxk sZgrb Kxkd I sZgrb KkxZ pl gxl Aejr bu:L Krm Kxk, AoL qir raYr Kxkd Kar Kd Ark dr Kd, GKRd BxkxRk KrxQ GKRd Bg Pue Kxk gxo arKxlI Zrk sZ Ahs, sZ iuxLk hrxg sgdxk ekrKrr Krm pxZ arxK sKu ZrxKB Argrk Zrk RrsZiWxl bxLr, bLxg Zrk iRrR sgxlxZ sjsd sZd gok ArxQd, GK goxkk sgxlZgrotk KrxQ Zrk AZ err-hrkt GB sZ gok I GK goxkk ixc jsb KLxdr ZK IxV, Zrpxl Zusi 'sZd goxkk' ZreUr GKgrk bLxZ erI... "

kgtdrxak hrnr gsYZ Bgxbk eskP sblri Gxbk iuL Aredrkr sPdxZ erkxQd sK dr o m Kkg dr Zxg ksgVrKuxkk DwsZ Adujrt Gxbk drsK GKsU RrZt oMtZI KD GKUr kPdr KxksQxld - kriorbt ouxk kriorbt ouk ixd ex ?

GB kriorbt RrZt oMtZsUxK PrP gxbrercr ㄅ kgtdrxak gxl odr Kkr KsgMuu 'Aeird' grc KxksQxld Zrpxl oukUr hrRud, Arsi Kark muUr gsl:

ir, Ggrk ixl orxpg pg;
krOr Puxl prU gsox, err dsUg dri NuPrg
orbr prxZ prZ sbx ir, grMrxd grxZ jrg
(Argrk) Krxlr gbd bLxl exk 'WrsK' gxl iuL fkrg

Bengali Section

sgxmn Arxgbd
gr…lrhrnrxK Arxkr gmt eskok bgrk Rd“ I GdxKrsW…-Gk ird eskgZ”xdk Rd“ Arikr hrkZt„ “r‹WrW” bk Ark BDsdxKrW Kd_osU”„xik KrxQ Arxgbd KksQ| GB Arxgbdex Aredrk oia”d PrB| Arirxbk AsZsa ksRrxk Unicode sgn„sU sdg”rPd Kxk Aredrk iZriZ Rrsdx„ Arirxbk brsgk oia”d Kd| - cd“grb